Spis treści

​Wstęp
Rozdział 1
Efektywność jako uzasadnienie „nowych” zasad
1. Efektywność jako synteza praworządności i racjonalności
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Praworządność
1.3. Racjonalność
2. Jednostka jako gwarant efektywności prawa wspólnotowego
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Jednostka w prawie wspólnotowym
2.2.1. Pojęcie „jednostki”
2.2.2. Status jednostki w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
2.2.3. Zasady dochodzenia przez jednostki uprawnień wynikających z prawa wspólnotowego
2.3. Ewolucja ochrony praw jednostki w prawie wspólnotowym
2.3.1. Pierwsze 50 lat integracji
2.3.2. Karta Praw Podstawowych
2.3.3. Traktat Lizboński
2.4. „Prywatyzacja” prawa wspólnotowego
3. Efektywność jako idea inspirująca proces kształtowania się zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Efektywność w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
3.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty – punkt wyjścia do analizy odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich
3.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich – uzasadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej jednostek
3.4.1. Fundament – sprawa Francovich
3.4.2. Rozwinięcie – sprawa Brasserie
3.4.3. Kolejny krok – sprawy Kőbler i Traghetti
3.4.4. Uniwersalne kryteria oceny przesłanek odpowiedzialności? – sprawa Bergaderm
3.5. Sprawa Courage – precedens wspólnotowy?
3.5.1. Precedens prawotwórczy jako źródło prawa wspólnotowego
3.5.2. Zapowiedź precedensu – sprawa Banks
3.5.3. Precedens – Sprawa Courage
3.5.4. Potwierdzenie precedensu – sprawa Manfredi
Rozdział II
Europejskie ius commune
1. Europeizacja prawa prywatnego
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. W kierunku wspólnych zasad prawa prywatnego – grupy kodyfikacyjne
1.3. Europejski Kodeks Cywilny?
1.4. Wspólne Ramy Odniesienia
2. Odpowiedzialność deliktowa – próby harmonizacji
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Odpowiedzialność deliktowa w systemach prawnych państw członkowskich
2.3. W kierunku wspólnych zasad odpowiedzialności deliktowej
2.4. Projekt Zasad Europejskiego Prawa Deliktów
2.4.1. Podstawy odpowiedzialności
2.4.2. Przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność
2.4.3. Szkoda
2.4.4. Związek przyczynowy
2.4.5. Odpowiedzialność solidarna
2.4.6. Naprawienie szkody
2.5. Prawo właściwe dla zobowiązań deliktowych
2.5.1. Regulacja ogólna
2.5.2. Zobowiązania z czynów niedozwolonych
3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie prawa wspólnotowego
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Przesłanka naruszenia przepisu zmierzającego do przyznania praw jednostce
3.3. Przesłanka kwalifikowanej bezprawności
3.3.1. Kwalifikowana bezprawność
3.3.2. Kryteria oceny stopnia naruszenia
3.3.3. Wina
3.4. Przesłanka szkody
3.4.1. Szkoda
3.4.2. Zakres odszkodowania
3.5. Przesłanka związku przyczynowego
3.5.1. Próba zdefiniowania przesłanki związku przyczynowego
3.5.2. Przyczynienie się poszkodowanego
Rozdział III
Dochodzenie roszczeń wynikających z prawa wspólnotowego przed sądami krajowymi
1. Krajowe środki ochrony prawnej przysługujące jednostce w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Prawo jednostki do sądu w sprawach wspólnotowych
1.2.1. Pojęcie sprawy wspólnotowej
1.2.2. Prawo jednostki do sądu
1.3. Od autonomii do operatywności proceduralnej
1.3.1. Wspólnotowy mandat sądów krajowych
1.3.2. Zasada ekwiwalentności
1.3.3. Zasada praktycznej wykonalności
1.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa wspólnotowego w prawie polskim
1.4.1. Prawo polskie a efektywny dostęp do sądu w sprawach wspólnotowych
1.4.2. Podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie prawa wspólnotowego
1.4.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za orzeczenia sądowe
2. Naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji jako przesłanka dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Cel dochodzenia roszczeń: kompensacja czy także prewencja?
2.3. Zagadnienie punitive damages w sprawach z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego
2.4. Podstawowe elementy modelu prywatnego egzekwowania prawa ochrony konkurencji
2.4.1. Roszczenia o odszkodowanie jako część systemu egzekwowania wspólnotowych reguł konkurencji
2.4.2. Podstawy prawne oraz podmioty uprawnione do występowania z roszczeniami z tytułu naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji
2.5. Bezpośrednie stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji przez sądy polskie
3. Zalążki europejskiego prawa procesowego cywilnego
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Geneza i źródła europejskiego prawa procesowego cywilnego
3.2.1. Geneza europejskiego prawa procesowego cywilnego
3.2.2. Źródła europejskiego prawa procesowego cywilnego
3.2.3. Zielona Księga Komisji a rozporządzenie nr 44/2001
3.3. Autonomiczna wykładnia europejskiego prawa procesowego cywilnego
3.4. Jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach z czynów niedozwolonych
Wnioski
Literatura
Źródła
Orzecznictwo