Spis treści

Rozdział 1

Charakterystyka irozwój podatku akcyzowego 21

1.1. Charakterystyka podatku akcyzowego 21

1.2. Podatek akcyzowy wPolsce 27

1.3. Harmonizacja podatku akcyzowego wUnii Europejskiej 31

1.4. Przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej iustawy opodatku
akcyzowym wzakresie wyrobów ropopochodnych 36

1.4.1. Zakres wyrobów energetycznych 39

1.4.2. Stawki podatku akcyzowego wdyrektywie energetycznej
apoziom opodatkowania akcyzą wPolsce 44

1.4.3. Zwolnienia lub obniżenie stawek akcyzy 50

1.4.4. Kontrola inadzór nad przemieszczaniem wyrobów
energetycznych 55

1.4.5. Czynności rodzące powstanie obowiązku podatkowego
wakcyzie 58

Rozdział 2

Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wświetle
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
wzakresie opodatkowania wyrobów ropopochodnych 63

2.1. Zasada jednolitości prawa 66

2.2. Zasada interpretowania zwolnień wsposób ścisły 71

2.2.1. Zakaz ograniczania zwolnień 72

2.2.2. Zakaz rozszerzania zwolnień 81

2.3. Zakaz nakładania opłat ocharakterze podobnym do akcyzy
wbrew przepisom ozwolnieniach zpodatku akcyzowego 84

2.4. Zasada obowiązku sprawowania kontroli nad zwolnieniami 89

2.5. Zasada jednokrotnego opodatkowania wyrobów akcyzowych 96


Rozdział 3

Zgodność polskich regulacji opodatku akcyzowym zzasadami
wynikającymi zorzecznictwa Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości 102

3.1. Zasada jednolitości prawa 102

3.2. Zasada interpretowania zwolnień wsposób ścisły 108

3.2.1. Zakaz ograniczania zwolnień 108

3.2.2. Zakaz rozszerzania zwolnień 125

3.3. Zakaz nakładania opłat ocharakterze podobnym do akcyzy
wbrew przepisom ozwolnieniach zpodatku akcyzowego 126

3.4. Zasada obowiązku sprawowania kontroli nad zwolnieniami 133

3.5. Zasada jednokrotnego opodatkowania wyrobów akcyzowych 135


Rozdział 4

Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wzakresie
stosowania przepisów opodatku akcyzowym wPolsce 144

4.1. Tworzenie interpretacji przepisów wspólnotowych 147

4.1.1. Skutki orzeczeń ETS wpostępowaniu przed innymi sądami 149

4.1.2. Skutki orzeczeń ETS dla podmiotów indywidualnych 155

4.2. Nadanie konkretnej treści dyrektywom 159

4.3. Sądowa kontrola przestrzegania prawa 161


Rozdział 5

Wnioski dla Polski 170

5.1. Zakres wyrobów ropopochodnych podlegających
opodatkowaniu akcyzą 170

5.2. Klasyfikacja wyrobów akcyzowych 172

5.3. Zwolnienia zpodatku akcyzowego 172

5.4. Zasada jednokrotnego opodatkowania anadwyżki wyrobów
akcyzowych 174

5.5. Zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą – zwrot podatku
akcyzowego 175

5.6. Kontrola nad zwolnieniami 178

Wykaz orzecznictwa 191

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 191

Orzeczenia polskich sądów 194

Interpretacje organów podatkowych 196

Wykaz źródeł prawa 197