Spis treści

Rozdział 1

Kształtowanie się reguł określających dopuszczalny zasięg władztwa państwowego nad wodami przybrzeżnymi w ujęciu historycznym

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Geneza statusu prawnomiędzynarodowego wód przybrzeżnych

1.3. Mare clausum czy mare liberum

1.4. Zasada zasięgu strzału armatniego

Rozdział 2

Zatoki – geneza i rozwój statusu prawnego do II wojny światowej

2.1. Status prawny zatok w rozwoju historycznym do początków XX wieku

2.2. Zatoka w sensie geograficznym

2.3. Zatoka w sensie prawnym – geneza pojęcia

2.4. Próby kodyfikacji statusu zatok prowadzone w ramach Ligi Narodów

2.4.1. Prace Komitetu Ekspertów ds. Progresywnej Kodyfikacji Prawa Międzynarodowego

2.4.2. Prace Komitetu Przygotowawczego konferencji kodyfikacyjnej

2.4.3. Prace konferencji haskiej z 1930 roku

Rozdział 3

Zatoki historyczne – geneza i rozwój instytucji do II wojny światowej

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Zatoki historyczne – geneza instytucji

3.3. Zatoki historyczne w pracach Komitetu Ekspertów ds. Progresywnej Kodyfikacji Prawa Międzynarodowego

3.3.1. Propozycja uregulowania statusu zatok historycznych zawarta w Memorandum W. Schűckinga

3.3.2. Postulat powołania Urzędu ds. Wód Międzynarodowych

3.3.3. Uwagi pozostałych członków Komitetu dotyczące statusu zatok historycznych

3.4. Kwestia zatok historycznych w pracach Komisji Przygotowawczej konferencji haskiej

3.5. Instytucja zatok historycznych w pracach konferencji haskiej w 1930 roku

3.5.1. Rozważenie celowości przyjęcia merytorycznych rozstrzygnięć dotyczących zatok historycznych

3.5.2. Poprawki do Podstawy nr 8 zgłoszone podczas prac Drugiej Komisji

3.5.3. Analiza poprawek zgłoszonych do Podstawy nr 8 podczas prac Drugiej Komisji

3.6. Zatoki historyczne w raporcie Drugiej Komisji dotyczącym statusu morza terytorialnego

Rozdział 4

Kodyfikacja prawnomiędzynarodowego statusu zatok w świetle prac przygotowawczych prowadzonych w ramach ONZ

4.1. Kodyfikacja prawa międzynarodowego w ramach ONZ

4.2. Kodyfikacja międzynarodowego prawa morza pod auspicjami ONZ

4.3. Zatoka (zwykła) – „the juridical bay”

4.4. Orzeczenie MTS z 1951 roku w sporze dotyczącym rybołówstwa a kodyfikacja statusu zatok w ramach ONZ

4.5. Zatoki historyczne a zatoki zwykłe w pracach KPM ONZ nad uregulowaniem statusu wód terytorialnych

4.5.1. Kształtowanie się koncepcji w pracach KPM ONZ do roku 1953

4.5.2. Zatoki historyczne a test półkola w pracach KPM ONZ

4.5.3. Test półkola a test stopnia zagłębienia zatoki w ląd w pracach KPM ONZ

4.5.4. Propozycja zniesienia limitu szerokości zatok zwykłych a status zatok historycznych

4.5.5. Prace nad projektem konwencji w świetle komentarzy państw nadesłanych przed VIII sesją KPM ONZ w 1956 roku

4.5.6. Finalizacja prac nad projektem podczas VIII sesji KPM ONZ w 1956 roku

4.5.7. Prace KPM ONZ a status zatok historycznych – wnioski

Rozdział 5

Status prawny zatok w świetle kodyfikacji prawa morza przeprowadzonej w pod auspicjami ONZ

5.1. Klasyfikacja zatok w świetle art. 7 KGMT i art. 10 KoPM

5.2. Zatoka w świetle konwencji kodyfikacyjnych zawartych pod auspicjami ONZ – definicja pojęcia

5.2.1. Zatoka – kryteria geograficzne

5.2.2. Zatoka – kryterium geometryczne

5.3. Reguła 24 mil – kryterium matematyczne

5.3.1. Zatoka wchodząca w skład morskich wód wewnętrznych (zatoka zwykła)

5.3.2. Zatoka o szerokości wejścia większej niż 24 mile – „zatoka ponadnormatywna”

5.4. Status zatok zwykłych w świetle konwencji opracowanych w ramach ONZ a stan prawa zwyczajowego

Rozdział 6

Sytuacja prawna zatok w ramach systemu prostych linii podstawowych

6.1. Kryteria stosowania systemu prostych linii podstawowych w świetle konwencji przyjętych pod auspicjami ONZ

6.2. System prostych linii podstawowych w pracach KPM ONZ nad kodyfikacją prawnomiędzynarodowego statusu wód terytorialnych

6.3. System prostych linii podstawowych w pracach konferencji genewskiej w 1958 roku nad kodyfikacją prawnomiędzynarodowego statusu wód terytorialnych

6.4. Stosowanie systemów prostych linii podstawowych w praktyce państw

Rozdział 7

Status zatok historycznych w świetle prac konferencji genewskiej z 1958 roku

7.1. Memorandum Sekretariatu ONZ w sprawie zatok historycznych z 1957 roku

7.1.1. Lista zatok historycznych zawarta w Memorandum ONZ z 1957 roku

7.1.2. Wpływ Memorandum ONZ z 1957 roku na dalsze prace kodyfikacyjne w ramach ONZ

7.2. Próby kodyfikacji statusu zatok historycznych podczas konferencji genewskiej w 1958 roku

7.2.1. Wybór przewodniczącego pierwszego Komitetu a sprawa zatok historycznych

7.2.2. Kwestia powołania Subkomitetu dla zbadania statusu zatok historycznych

7.2.3. Propozycja indyjsko-panamska oraz próba zdefiniowania terminu „zatoka historyczna”

Rozdział 8

Status zatok historycznych w świetle prac kodyfikacyjnych prowadzonych w ramach ONZ po konferencji genewskiej

8.1. Status wód historycznych, z uwzględnieniem zatok historycznych jako samodzielny punkt agendy KPM ONZ

8.2. Status zatok historycznych w świetle Studium ONZ z 1962 roku dotyczącego statusu prawnego wód historycznych, z uwzględnieniem zatok historycznych

8.3. Próby kodyfikacji statusu zatok historycznych podczas III konferencji prawa morza

Rozdział 9

Tytuł prawny państwa nadbrzeżnego do wód zatoki historycznej

9.1. Tak zwane zatoki „historyczne” – uwagi ogólne

9.2. Charakter prawny koncepcji zatok historycznych

9.2.1. Charakter prawny koncepcji zatok i wód historycznych w świetle Studium ONZ z 1962 roku

9.2.2. Teoria wyjątku i teoria zasad równorzędnych w doktrynie i praktyce państw

9.3. Tytuł historyczny a prawa historyczne w prawie morza

9.4. Podstawa prawna nabycia tytułu do zatoki historycznej

9.4.1. Zasiedzenie

9.4.2. Zawłaszczenie ziemi niczyjej (okupacja)

9.4.3. Tytuł pradawny a tytuł historyczny

9.4.4. Konsolidacja historyczna tytułu do zatoki

9.4.5. Zasada związków czasu jako reguła mająca zastosowanie w sporach terytorialnych

Rozdział 10

Zatoka historyczna – kryteria roszczenia i definicja pojęcia

10.1. Kryteria roszczenia do zatoki historycznej – uwagi wstępne

10.2. Kryterium otwartego wykonywania suwerenności

10.3. Kryterium upływu czasu – element historyczny

10.4. Kryterium przyzwolenia (tolerowania roszczenia)

10.5. Elementy dodatkowe służące wzmocnieniu roszczenia

10.6. Status zatok o kilku państwach nadbrzeżnych

10.7. Pojęcie „zatoka historyczna” – próba definicji