Spis treści

Rozdział I. Unijna i międzynarodowa koordynacja emerytur i rent: definicje pojęć oraz źródła prawa

1. Wprowadzenie

2. „Unijna koordynacja emerytur i rent”: definicja pojęcia oraz źródła prawa

3. „Międzynarodowa koordynacja emerytur i rent”: definicja pojęcia oraz źródła prawa i klasyfikacja umów międzynarodowych Polski

4. Wnioski

Rozdział II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy unijnej „wewnętrznej” koordynacji emerytur i rent a zakresy podmiotowe i przedmiotowe umów międzynarodowych Polski

1. Zakres podmiotowy unijnej „wewnętrznej” koordynacji emerytur i rent

1.1. Wprowadzenie

1.2. Zakres podmiotowy rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 według kryterium obywatelstwa

1.3. Zakres podmiotowy rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 według kryterium podlegania ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego

1.4. Warunek znajdowania się w sytuacji z tzw. elementem unijnym

2. Zakresy podmiotowe umów międzynarodowych dotyczących koordynacji emerytur i rent zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej

3. Zakres przedmiotowy unijnej „wewnętrznej” koordynacji emerytur i rent

4. Emerytury i renty objęte zakresami przedmiotowymi umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej

5. Wnioski

Rozdział III. Zasada równego traktowania oraz uchylenie klauzul zamieszkania i transferowanie świadczeń w unijnej i międzynarodowej koordynacji emerytur i rent

1. Unijna zasada równego traktowania oparta na obywatelstwie w rozporządzeniu nr 883/2004 i rozporządzeniu nr 1408/71

2. Zasada równego traktowania oparta na obywatelstwie w umowach międzynarodowych dotyczących koordynacji emerytur i rent zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej

3. Unijna technika uchylenia klauzul zamieszkania i technika transferowania emerytur i rent w rozporządzeniu nr 883/2004 oraz rozporządzeniu nr 1408/71

4. Technika uchylenia klauzul zamieszkania i technika transferowania emerytur i rent w umowach międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej

5. Wnioski

Rozdział IV. Unijne i międzynarodowe zasady koordynacji stosowane do nabywania prawa do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych

1. Unijne zasady koordynacji stosowane na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 do nabywania prawa do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych

1.1. Wprowadzenie

1.2. Uwzględnianie na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 oraz rozporządzenia nr 1408/71 zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania do celów nabycia prawa do emerytur i rent

1.2.1. Treść unijnej techniki uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania oraz pojęcia „okres ubezpieczenia” i „okres zamieszkania” w rozporządzeniu nr 883/2004 i rozporządzeniu nr 1408/71

1.2.2. Reguły uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71

1.2.3. Przeliczanie na podstawie rozporządzenia nr 987/2009 i rozporządzenia nr 574/72 zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania wyrażonych w różnych jednostkach czasu

1.2.4. Reguły uwzględniania na podstawie rozporządzeń nr 883/2004 i 987/2009 oraz rozporządzeń nr 1408/71 i 574/72 okresów ubezpieczenia i zamieszkania pokrywających się w czasie

1.2.5. Unijna technika uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania a okresy ubezpieczenia i zamieszkania w państwach trzecich

1.2.6. Uwzględnianie na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 okresów ubezpieczenia i zamieszkania krótszych niż rok

1.3. Zrównanie zdarzeń, okoliczności, świadczeń i dochodów na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71

1.4. Unijne zasady koordynacji rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia z ustawodawstwa „typu A”

1.5. Unijna koordynacja na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych z systemu specjalnego dla urzędników służby cywilnej

2. Zasady koordynacji stosowane do nabywania prawa do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych na podstawie umów międzynarodowych Polski

2.1. Wprowadzenie

2.2. Uwzględnianie zagranicznych okresów ubezpieczenia do celów nabywania prawa do emerytur i rent na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej

2.3. Zrównanie zdarzeń i okoliczności na podstawie umów międzynarodowych dotyczących koordynacji emerytur i rent zwartych z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej

3. Wnioski

Rozdział V. Unijne i międzynarodowe zasady koordynacji stosowane do obliczania wysokości emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych

1. Zasady koordynacji stosowane na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 do obliczania wysokości emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych

1.1. Uwzględnianie zagranicznych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 do celów obliczenia wysokości emerytur i rent

1.2. Obliczanie emerytur i rent na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71 z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia i zamieszkania krótszych niż rok

1.3. Obliczanie dodatku do minimalnej emerytury lub renty na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71

1.4. Obliczanie na podstawie rozporządzenia nr 987/2009 i rozporządzenia nr 574/72 kwoty emerytury lub renty z tytułu „wypartych” okresów ubezpieczenia dobrowolnego

1.5. Obliczanie postawy wymiaru emerytur i rent na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71

1.6. Ponowne obliczanie oraz waloryzacja emerytur i rent na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71

1.7. Redukcja emerytur i rent z zastosowaniem rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71

2. Zasady koordynacji stosowane do obliczania wysokości emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia oraz rent rodzinnych na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej

3. Wnioski

Rozdział VI. Unijna i międzynarodowa koordynacja rent z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

1. Unijne zasady koordynacji rent z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 1408/71

2. Zasady koordynacji rent z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej

3. Wnioski

Rozdział VII. Unijna „zewnętrzna” koordynacja emerytur i rent na podstawie umów międzynarodowych mieszanych Unii Europejskiej

Rozdział VIII. Wzajemne oddziaływanie między unijną a międzynarodową koordynacją emerytur i rent

1. Wprowadzenie

2. Rozporządzenie nr 883/2004 i rozporządzenie nr 1408/71 a umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji emerytur i rent zawarte przez Polskę z państwami członkowskimi

2.1. Zasada pierwszeństwa stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 1408/71 przed umowami międzynarodowymi dotyczącymi koordynacji emerytur i rent zawartymi między państwami członkowskimi

2.2. Wyjątki od zasady pierwszeństwa stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 1408/71 przed umowami międzynarodowymi dotyczącymi koordynacji emerytur i rent zawartymi między państwami członkowskimi

3. Rozporządzenia nr 883/2004 i nr 1408/71 a umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji emerytur i rent zawarte przez Polskę z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej

4. Umowy międzynarodowe mieszane Unii Europejskiej a zawarte przez Polskę dwustronne umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji emerytur i rent

5. Wnioski