Spis treści

Środki karnoprawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego w świetle gwarancji konstytucyjnych (Joanna Długosz)

Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających przed i po nowelizacji k.k. z dnia 20 lutego 2015 r. (Piotr Góralski)

I. Pojęcie ogólnych zasad stosowania środków zabezpieczających

II. Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających w k.k. z 1932 i 1969 r.

III. Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających w pierwotnej wersji kodeksu karnego z 1997 r., obowiązującej do dnia 1 lipca 2015 r.

IV. Ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających po nowelizacji przepisów kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.

V. Zagadnienie odnoszenia ogólnych zasad stosowania środków zabezpieczających do tzw. środków administracyjnych (art. 99 § 1 k.k.) oraz przepadku określonego w art. 45a k.k.

VI. Wnioski

Orzekanie łącznego zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo – wybrane zagadnienia (Jerzy Lachowski)

I. Wprowadzenie

II. Tryb orzekania łącznego zakazu prowadzenia pojazdów

III. Przesłanka jednorodzajowości zakazu prowadzenia pojazdów

III. Odpowiednie stosowanie przepisów o karze łącznej do łącznego zakazu prowadzenia pojazdów

Izolacja prewencyjna w systemie niemieckiego prawa karnego (Agnieszka Malicka)

I. Uwagi wprowadzające

II. Historia instytucji izolacji prewencyjnej w Niemczech

III. Orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i zmiana przepisów

IV. Podstawy prawne izolacji prewencyjnej

V. Zasada proporcjonalności przy zastosowaniu izolacji prewencyjnej

VI. Uwagi końcowe

Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi – zagadnienia wybrane (Joanna Mierzwińska-Lorencka)

Z problematyki środków karnych w prawie karnym gospodarczym. Uwagi na marginesie zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (Piotr Ochman)

I. Uwagi wprowadzające

II. Uwagi szczegółowe

A. Istota zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej

B. Przesłanki orzekania zakazu zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu jako środka karnego

C. Przesłanki orzekania zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej jako środka karnego

D. Czas trwania zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej jako środka karnego

E. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej orzekany jako samoistny środek karny

F. Obraz statystyczny prawomocnych skazań za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu z wykorzystaniem zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej jako środka karnego

III. Podsumowanie

Majątkowe środki karne w prawie karnym skarbowym (Janusz Sawicki)

,,Proporcjonalność” granicy temporalnej z przepisu art. 42 par. 2 k.k. (Agata Ziółkowska)

I. Uwagi wstępne

II. Treść zasady proporcjonalności sensu largo

III. Tryb fakultatywny orzekania a zasada proporcjonalności sensu largo

IV. Tryb obligatoryjny orzekania a zasada proporcjonalności sensu largo

V. Analiza przepisu art. 42 § 2 k.k. w oparciu o zasady tworzące zasadę proporcjonalności sensu largo

VI. Wnioski