Spis treści

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego
Rozdział 3. Rzecznik Finansowy
Rozdział 4. Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego
Rozdział 5. Przepisy zmieniające
Rozdział 6. Przepisy dostosowujące, przejściowe i przepis końcowy