Spis treści


Wprowadzenie

Powstanie modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej i jego wpływ na legislację europejską (Marek Wierzbowski, Andrzej Kraczkowski)

Część I. Przepisy ogólne

Dział A. Zagadnienia wprowadzające

Rozdział 1. Idea i założenia modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej Grupy ReNEUAL a perspektywy zmian w polskich procedurach administracyjnych (Dariusz R. Kijowski)

Rozdział 2. Europejskie uwarunkowania aktu administracyjnego. Aspekt procesowy (Agnieszka Skóra)

Rozdział 3. Zakres stosowania polskiej procedury administracyjnej na tle modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej oraz projektu zmian przygotowanych przez zespół ekspertów powołanych przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Ewa Pierzchała)

Rozdział 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego czy zasady ogólne w sprawach załatwianych przez administrację? (Robert Suwaj)

Rozdział 5. Zasada sprawiedliwości proceduralnej w europejskim modelu postępowania administracyjnego (modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej) (Piotr Ruczkowski)

Rozdział 6. Zasada jasnego podziału obowiązków w europejskim postępowaniu administracyjnym – potencjalne trudności i wyzwania (Dobrochna Bach-Golecka)

Rozdział 7. Wpływ kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej na zasadę autonomii proceduralnej państw członkowskich (Konrad Łuczak)

Rozdział 8. Dopuszczalność kodyfikacji sankcji administracyjnych w prawie Unii Europejskiej w świetle ich charakteru prawnego (Tomasz Klemt)

Dział B. Zagadnienia szczegółowe

Rozdział 1. Jednolitość postępowania administracyjnego – rozważania na tle prawa azylowego i migracyjnego Unii Europejskiej (Marcin Princ)

Rozdział 2. Europeizacja postępowania w sprawie udzielenia pomocy publicznej (Monika Przybylska-Cząstkiewicz)

Rozdział 3. Gwarancje proceduralne unijnego postępowania antymonopolowego w świetle modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Artur Szmigielski)

Cześć II. Wydawanie przepisów przez organy administracji

Rozdział 1. Stanowienie prawa przez unijną administrację w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej ReNEUAL – polska perspektywa (Dorota Dąbek)

Rozdział 2. Samozwiązanie organów administracji Unii Europejskiej przepisami administracyjnymi sensu stricto (Łukasz Prus)

Rozdział 3. Proces stanowienia aktów legislacji administracyjnej – perspektywa polska i unijna (Maria Jędrzejczak)

Część III. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych

Dział A. Wydanie decyzji

Rozdział 1. Decyzja w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej sieci ReNEUAL i w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowania administracyjnego instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej (Barbara Adamiak)

Rozdział 2. Zakres stosowania unijnych i krajowych norm proceduralnych przy wydawaniu decyzji administracyjnych przez organy państw członkowskich (Martyna Wilbrandt-Gotowicz)

Rozdział 3. Sprawiedliwe wydanie decyzji według modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Przemysław Ostojski)

Rozdział 4. Obowiązek współpracy stron w ustalaniu stanu faktycznego sprawy (Robert Siuciński) 

Rozdział 5. Uzasadnienie decyzji administracyjnej w polskim orzecznictwie sądowym na tle założeń modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Magdalena Sieniuć)

Rozdział 6. Formy zawiadomienia o decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Przemysław Zdyb)

Rozdział 7. Milcząca zgoda organu – instrument przeciwdziałania przewlekłości postępowania czy narzędzie deregulacji? (Dawid Sześciło)

Dział B  Weryfikacja decyzji

Rozdział 1. Koncepcja środków odwoławczych według modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (ReNEUAL) (Zbigniew Kmieciak)

Rozdział 2. Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej a prawo do skutecznego środka odwoławczego – perspektywa polska (Małgorzata Gajda-Durlik)

Rozdział 3. Zmiana i uchylenie decyzji: dotychczasowa praktyka a propozycje zawarte w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (wybrane problemy) (Mariusz Baran)

Rozdział 4. Zmiana i uchylenie decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w kontekście polskich doświadczeń (Piotr Rączka, Tomasz Jędrzejewski)

Rozdział 5. Weryfikacja aktów administracyjnych według założeń modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w kontekście uregulowań kodeksu postępowania administracyjnego (Przemysław Kledzik)

Rozdział 6. Zmiana i uchylenie decyzji niewadliwych i wadliwych w świetle założeń modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej. Uwagi na tle niemieckiej federalnej ustawy o postępowaniu administracyjnym (Marcin Kamiński)

Część IV. Umowy

Rozdział 1. Księga IV modelu kodeksu postępowania administracyjnego UE: umowy – założenia i cechy regulacji (Ziemowit Cieślik)

Rozdział 2. Kryteria kwalifikacji i kategoryzacji umów publicznych w prawie Unii Europejskiej (Marek Szydło)

Rozdział 3. Umowa publicznoprawna a umowa prywatnoprawna w świetle rozwiązań modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Konrad Różowicz)

Część V. Wzajemna pomoc

Rozdział 1. Księga V modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – Wzajemna pomoc – uwagi wprowadzające i de lege ferenda (Monika Niedźwiedź)

Rozdział 2. Współpraca państw a obowiązek wzajemnej pomocy administracyjnej (Ewa Cisowska-Sakrajda)

Rozdział 3. Wzajemna pomoc w modelu jednolitej procedury administracyjnej Unii Europejskiej w świetle współpracy przy odzyskiwaniu należności publicznoprawnych (Wojciech Piątek, Jan Olszanowski)

Rozdział 4. Model wzajemnej pomocy organów administracji publicznej w ramach modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej (Lucyna Staniszewska)

Część VI. Administracyjne zarządzanie informacjami

Rozdział 1. Unijny model regulacji zarządzania informacjami (Grażyna Szpor)

Rozdział 2. Administracyjne zarządzanie informacjami a postępowanie administracyjne (Czesław Martysz)

Rozdział 3. Płaszczyzny zarządzania informacjami w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w porównaniu z polskim prawem administracyjnym (Maciej Błażewski)