Spis treści

Rozdział I

Analiza medycznej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

1. Wstęp

2. Kryteria doboru orzeczeń medycznych Trybunału

3. Analiza wybranych wyroków

3.1. Usługi medyczne podlegają regulacjom rynku wewnętrznego

3.1.1. Sprawy połączone C-286/82 i C-26/83 Luisi i Carbone

3.1.2 Sprawa C-159/90 SPUC przeciwko Grogan

3.1.3. Sprawy C-120/95 Decker oraz C-158/96 Kohll

3.1.4. Podsumowanie

3.2. Specyfika leczenia szpitalnego

3.2.1. Sprawa C-368/98 Vanbraekel

3.2.2. Połączone sprawy C-157/99 Geraets-Smits i Peerbooms

3.2.3. Sprawa C-8/02 Leichtle

3.2.4. Podsumowanie

3.3. Wymogi proceduralne systemu uprzedniej zgody

3.3.1. Połączone sprawy C-385/99 Müller-Fauré oraz Van Riet

3.3.2. Sprawa C-56/01 Inizan

3.3.3. Sprawa C-145/03 Annette Keller

3.3.4. Sprawa C-372/04 Watts

3.3.5. Podsumowanie

3.4. Sytuacja niedoborów w krajowej służbie zdrowia

3.4.1. Sprawa C-173/09 Ełczinow

3.4.2. Sprawa C-268/13 Petru

3.4.3. Podsumowanie

4. Wnioski końcowe

Rozdział II

Geneza i treść dyrektywy 2011/24/UE

1. Wstęp

2. Proces przyjmowania dyrektywy 2011/24/UE

2.1. Projekt dyrektywy PE i Rady z dnia 5 marca 2004 r. o usługach na rynku wewnętrznym

2.2. Dyrektywa 2006/123/WE PE i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym

2.3. Projekt dyrektywy PE i Rady z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

2.4. Działania związane z przyjęciem dyrektywy 2011/24/UE

3. Treść dyrektywy 2011/24/UE

3.1. Przedmiot i cel regulacji

3.2. Obowiązki państw członkowskich w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej

3.3. Problematyka refundacji kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej

3.4. Współpraca państw członkowskich w dziedzinie opieki zdrowotnej

3.5. Postanowienia wykonawcze

4. Ewaluacja regulacji dyrektywy 2011/24/UE

5. Wnioski końcowe

Rozdział III

Proces implementacji dyrektywy 2011/24/UE przez państwa członkowskie

1. Wstęp

2. Ogólne zasady i znaczenie procesu implementacji dyrektyw do prawa krajowego

3. Problemy związane z transpozycją dyrektywy 2011/24/UE w państwach członkowskich

4. Implementacja dyrektywy 2011/24/UE w Polsce

4.1. Postanowienia ustawy implementacyjnej

4.2. Postanowienia rozporządzeń wykonawczych

4.3. Podsumowanie

5. Wnioski końcowe

Rozdział IV

Transgraniczna opieka zdrowotna w kontekście unormowań o koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego

1. Wstęp

2. Podstawowe zasady koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego

2.1. Geneza koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2.2. Unormowania traktatowe

2.3. Zasadnicza treść aktualnych rozporządzeń koordynacyjnych

2.4. Pozycja instytucjonalna i kompetencje Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

2.5. Zakres współpracy państw członkowskich

3. Zasady udzielania opieki zdrowotnej w przepisach koordynacyjnych

3.1. Zagadnienia wprowadzające

3.2. Uprawnienia osób ubezpieczonych oraz członków ich rodzin

3.3. Uprawnienia emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin

3.4. Postanowienia szczególne

3.5. Współpraca między instytucjami państw członkowskich

4. Związki pomiędzy przepisami koordynacyjnymi a dyrektywą 2011/24/UE

4.1. Zakres podmiotowy

4.2. Zakres przedmiotowy

4.3. Procedury związane z udzielaniem planowanej opieki zdrowotnej

4.4. Zasady finansowania transgranicznej opieki zdrowotnej

4.5. Analizy statystyczne dotyczące stosowania regulacji

4.6. Unormowania proceduralne dotyczące praw pacjentów

5. Wnioski końcowe

Rozdział V

Transgraniczna opieka zdrowotna w świetle regulacji praw człowieka

1. Wstęp

2. Ochrona zdrowia w Karcie praw podstawowych (art. 35 KPP)

2.1. Prawo do ochrony zdrowia w aspekcie krajowym (art. 35 zd. 1 KPP)

2.2. Ochrona zdrowia w aspekcie unijnym (art. 35 zd. 2 KPP)

2.3. Podsumowanie

3. Ochrona zdrowia w powszechnym prawie międzynarodowym

4. Ochrona zdrowia w regionalnym (europejskim) prawie międzynarodowym

4.1. Postanowienia zrewidowanej Europejskiej karty społecznej

4.1.1. Prawo do ochrony zdrowia (art. 11 EKS)

4.1.2. Prawo do pomocy medycznej (art. 13 EKS)

4.2. Postanowienia europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

4.2.1. Ochrona zdrowia w świetle prawa do życia (art. 2 EKPCz)

4.2.2. Ochrona zdrowia w świetle zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania (art. 3 EKPCz)

4.2.3. Ochrona zdrowia w świetle prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8 EKPCz)

4.3. Podsumowanie

5. Rekomendacje unijne dotyczące opieki zdrowotnej

5.1. Wspólne wartości i zasady systemów opieki zdrowotnej

5.2. Zalecane działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej

5.3. Metodologia badania systemów opieki zdrowotnej (wskaźniki zdrowotne)

5.4. Ramy polityki zdrowotnej państw członkowskich

5.5. Podsumowanie

6. Wnioski końcowe