Spis treści

Rozdział 1. Między kompromisem a konsensusem. Modus decidendi Rady Europejskiej (Aleksandra Szczerba-Zawada)

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Formalnoprawne ramy procesu decyzyjnego Rady Europejskiej

1.2.1. Konsensus jako podstawowy tryb decyzyjny Rady Europejskiej

1.2.2. Podejmowanie decyzji przez Radę Europejską w drodze głosowania

1.2.3. Formalne parametry procesu negocjacyjnego Rady Europejskiej

1.3. Nieformalne uwarunkowania procesu decyzyjnego Rady Europejskiej

1.3.1. Konsensualna praktyka decyzyjna Rady Europejskiej

1.3.2. Negocjacyjne koalicje szefów państw i rządów

1.3.3. Siła negocjacyjna państw członkowskich

1.3.4. Interesy państw członkowskich

1.4. Uwagi końcowe

Abstract. Between compromise and consensus. Modus decidendi of the European Council

Rozdział 2. Procedury legislacyjne – podstawowy tryb decyzyjny Unii Europejskiej (Justyna Bazylińska-Nagler)

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Władza ustawodawcza i procedury legislacyjne Unii Europejskiej wobec ogólnych zasad prawa

2.3. Przyjmowanie aktów ustawodawczych

2.4. Rola parlamentów narodowych w unijnym procesie legislacyjnym

2.5. Uwagi końcowe

Abstract. Legislative procedures – the main mode of the EU decision-making

Rozdział 3. Decydowanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Remedium na tzw. deficyt demokracji? (Magdalena Słok-Wódkowska)

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Uprawnienia PE i związane z nimi procedury podejmowania decyzji

3.2.1. Historia rozwoju uprawnień Parlamentu Europejskiego

3.2.2. Przyjmowanie aktów ustawodawczych

3.2.3. Zatwierdzanie umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską

3.2.4. Inne decyzje Parlamentu Europejskiego

3.3. Organizacja Parlamentu Europejskiego i jej wpływ na podejmowanie decyzji

3.4. Komisje Parlamentu Europejskiego jako podstawowe miejsce podejmowania decyzji

3.5. Proceduralne gwarancje transparentności podejmowanych decyzji

3.6. Współpraca Parlamentu Europejskiego z obywatelami Unii Europejskiej i społeczeństwem obywatelskim

3.7. Współpraca Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi

3.8. Uwagi końcowe

Abstract. Democratic decision-making by the European Parliament. The remedy for democratic deficit in the EU?

Rozdział 4. Biurokratyczny mechanizm decyzyjny. Komitety i grupy robocze Rady (Sylwia Majkowska-Szulc)

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Struktura komitetów i grup roboczych Rady

4.3. COREPER

4.4. Komitety ustanowione na mocy traktatów

4.4.1. Komitet Ekonomiczno-Finansowy

4.4.2. Komitet ds. Zatrudnienia (EMCO)

4.4.3. Komitet ds. Polityki Handlowej (TPC)

4.4.4. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC)

4.4.5. Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI)

4.4.6. Komitet Ochrony Socjalnej (SPC)

4.4.7. Komitet ustanowiony na mocy decyzji międzyrządowej – Specjalny Komitet ds. Rolnictwa (SCA)

4.5. Komitety powstałe na mocy aktu Rady

4.5.1. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC)

4.5.2. Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego (Civcom)

4.5.3. Komitet Polityki Gospodarczej (EPC)

4.5.4. Komitet ds. Usług Finansowych (FSC)

4.5.5. Komitet ds. Bezpieczeństwa

4.6. Komitety i grupy robocze ustanowione przez COREPER lub za zgodą COREPER’u

4.6.1. Sprawy ogólne (GAC)

4.6.2. Sprawy zagraniczne (FAC)

4.6.3. Sprawy gospodarcze i finansowe (ECOFIN)

4.6.4. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (WSiSW)

4.6.5. Rolnictwo i rybołówstwo (AGRI)

4.6.6. Konkurencyjność (COMPET)

4.6.7. Transport, telekomunikacja i energia (TTE)

4.6.8. Zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie i ochrona konsumentów (EPSCO)

4.6.9. Środowisko (ENVI)

4.6.10. Edukacja, młodzież, kultura i sport (EYCS)

4.7. Komitety i grupy robocze Rady a lobbing w Unii Europejskiej

4.8. Funkcja komitetów i grup roboczych Rady

4.9. Uwagi końcowe

Abstract. Bureaucratic decision-making mechanism. Council committees and working parties

Rozdział 5. Komitologia – forma kontroli nad prawotwórczą aktywnością Komisji Europejskiej (Olga Hołub-Śniadach)

5.1. Uwagi wstępne

5.2. Komitologia przed Traktatem z Lizbony

5.3. Akty delegowane

5.4. Akty wykonawcze

5.5. Procedury komitetowe – komitologia sensu stricto

5.6. Procedura regulacyjna połączona z kontrolą

5.7. Organizacja komitetów

5.8. Uwagi końcowe

Abstract. Comitology – a control mechanism over the law-making activity of the European Commission

Rozdział 6. Agencje jako element unijnej inżynierii decyzyjnej (Olga Łachacz)

6.1. Uwagi wstępne

6.2. Specyfika udziału agencji w unijnej procedurze decyzyjnej

6.2.1. Udział agencji w procedurze prowadzącej do powstania aktu ustawodawczego

6.2.2. Udział agencji w procedurach wykonywania aktów ustawodawczych

6.3. Odpowiedzialność agencji

6.4. Uwagi końcowe

Abstract. Agencies as part of the EU decision-making engineering

Rozdział 7. Otwarta metoda koordynacji jako przykład nowego rządzenia w Unii Europejskiej (Agnieszka Knade-Plaskacz)

7.1. Uwagi wstępne

7.2. Strategia lizbońska

7.3. Otwarta metoda koordynacji

7.4. Otwarta metoda koordynacji a procesy decyzyjne w Unii Europejskiej

7.5. Stosowanie otwartej metody koordynacji w wybranych politykach Unii Europejskiej

7.6. Uwagi końcowe

Abstract. The Open Method of Coordination as an example of “new governance” approach in the EU

Rozdział 8. Instytucja Unii Europejskiej zmienia Traktat. Uproszczone procedury rewizyjne (Paulina Justyńska)

8.1. Uwagi wstępne

8.2. Rada Europejska w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

8.3. Uproszczone procedury zmiany traktatów

8.4. Uproszczone procedury zmiany a suwerenność państw członkowskich – czy państwa są nadal „władcami” traktatów?

8.5. Uproszczone procedury zmiany a demokracja

8.6. Uwagi końcowe

Abstract. An institution of the European Union changes the Treaty. Simplified revision procedures