Spis treści

Rozdział 1

Podmiotowość prawna spółki kapitałowej w organizacji 

1. Koncepcja ułomnej osobowości prawnej 

2. Spółki kapitałowe w organizacji w świetle przepisów kodeksu handlowego 


3. Spółki kapitałowe w organizacji w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych 


4. Zakres zdolności prawnej spółki kapitałowej w organizacji 


5. Zakres stosowania przepisów k.c. oraz przepisów k.s.h. do spółki kapitałowej w organizacji 


6. Podmiotowość spółki kapitałowej w organizacji na gruncie prawa publicznego – zagadnienia wybrane 

Rozdział 2
Normatywny model reprezentacji spółki kapitałowej w organizacji 

1. Pojęcie reprezentacji spółki kapitałowej w organizacji 


2. Status prawny reprezentantów spółki kapitałowej w organizacji 


3. Struktura organów w spółce kapitałowej w organizacji 

3.1. Struktura organów w spółce akcyjnej w organizacji 

3.2. Struktura organów w spółce z o.o. w organizacji 

4. Struktura organizacyjna spółki kapitałowej w organizacji a model jej reprezentacji 

Rozdział 3
Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji przez założycieli 

1. Reprezentacja spółki akcyjnej w organizacji przez założycieli 

1.1. Reprezentacja przez założycieli przed zawiązaniem spółki 

1.2. Reprezentacja przez założycieli po zawiązaniu spółki 

2. Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji przez wspólników-założycieli 

Rozdział 4
Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji przez zarząd 

1. Udzielenie mandatu do pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji 

1.1. Powołanie zarządu w spółce kapitałowej w organizacji 

1.1.1. Powołanie zarządu w spółce z o.o. w organizacji 

1.1.2. Powołanie zarządu w spółce akcyjnej w organizacji 

1.1.2.1. Powołanie zarządu po zawiązaniu spółki akcyjnej 

1.1.2.2. Powołanie zarządu przed zawiązaniem spółki akcyjnej 

1.2. Delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji 

2. Zakres umocowania członków zarządu w spółce kapitałowej w organizacji 

2.1. Zakres ogólny prawa reprezentacji członków zarządu spółki kapitałowej w organizacji 

2.2. Ograniczenia prawa reprezentacji członków zarządu w spółkach kapitałowych w organizacji 

2.2.1. Ograniczenia ustawowe prawa reprezentacji 

2.2.1.1. Ograniczenia ustawowe w spółce z o.o. w organizacji 

2.2.1.2. Ograniczenia ustawowe w spółce akcyjnej w organizacji 

2.2.2. Pozostałe ograniczenia prawa reprezentacji 

2.3. Sposób reprezentacji spółki kapitałowej w organizacji przez zarząd 

3. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu w spółce kapitałowej w organizacji 

3.1. Odwołanie członka zarządu w spółce kapitałowej w organizacji 

3.1.1. Odwołanie członka zarządu w spółce z o.o.

w organizacji 

3.1.2. Odwołanie członka zarządu w spółce akcyjnej w organizacji 

3.2. Rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji z pełnienia funkcji 

3.3. Inne wypadki wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji 

Rozdział 5
Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji przez pełnomocników 

1. Udzielenie pełnomocnictwa przez spółkę kapitałową w organizacji 


2. Zakres umocowania pełnomocników spółki kapitałowej w organizacji  


3. Dopuszczalność udzielenia prokury przez spółkę kapitałową w organizacji 


4. Wygaśnięcie pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę kapitałową w organizacji 


5. Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji w sprawach z art. 210 i 379 k.s.h. oraz art. 253 i 426 k.s.h. 

Rozdział 6
Reprezentacja jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 


Rozdział 7
Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji w likwidacji 

Podsumowanie 


Bibliografia 


Wykaz orzecznictwa