Spis treści

​1. Cele i instrumenty polityk sektorów infrastrukturalnych w Unii Europejskiej (Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny)

1.1. Europejska integracja gospodarcza i jej podstawowe filary

1.2. Sektory infrastrukturalne w gospodarce europejskiej

1.3. Wspólne Polityki i pozostałe polityki Unii Europejskiej

1.4. Historia polityk sektorów infrastrukturalnych w Unii Europejskiej

1.5. Cele polityk sektorów infrastrukturalnych

1.6. Instrumenty realizacji polityk sektorów infrastrukturalnych

2. Wspólna Polityka Transportowa (Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny, Małgorzata A. Nesterowicz, I. Zużewicz-Wiewiórowska)

2.1. Istota i podstawy prawne Wspólnej Polityki Transportowej (Agata Jurkowska)

2.1.1. Charakter polityki transportowej
2.1.2. Obszary objęte Wspólną Polityką Transportową
2.1.3. Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących Wspólnej Polityki Transportowej
2.1.4. Wyłączenie przepisów ogólnych o swobodzie przepływu usług w odniesieniu do transportu

2.2. Wspólna Polityka Transportowa w transporcie lądowym (Agata Jurkowska)

2.2.1. Uwagi wstępne

2.2.2. Tworzenie rynków wewnętrznych w transporcie lądowym

2.2.2.1. Transport drogowy
2.2.2.2. Żegluga śródlądowa
2.2.2.3. Transport kolejowy
2.2.2.4. Transport kombinowany (multimodalny)

2.2.3. Tworzenie warunków konkurencji na rynkach usług transportu lądowego

2.2.3.1. Transport drogowy
2.2.3.2. Żegluga śródlądowa
2.2.3.3. Transport kolejowy
2.2.3.4. Usługi publiczne

2.2.4. Pozaintegracyjne cele i instrumenty Wspólnej Polityki Transportowej w transporcie lądowym

2.2.4.1. Bezpieczeństwo transportu
2.2.4.1. Ochrona środowiska
2.2.4.3. Ochrona praw konsumentów
2.2.5. Programy i instytucje
2.2.5.1. Programy rozwoju Wspólnej Polityki Transportowej
2.2.5.2. Instytucje

2.3. Wspólna Polityka Transportowa w transporcie lotniczym (Tadeusz Skoczny)

2.3.1. Wprowadzenie

2.3.2. Zapewnienie wolności świadczenia usług transportu lotniczego

2.3.2.1. Uwagi wstępne
2.3.2.2. Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii
2.3.2.3. Zapewnienie swobody świadczenia usług transportu lotniczego między Unią Europejską a państwami trzecimi

2.3.3. Tworzenie warunków konkurencji na rynkach usług lotniczych Unii Europejskiej

2.3.3.1. Uwagi wstępne
2.3.3.2. Dostęp do infrastruktury i usług portów lotniczych
2.3.3.3. Usługi publiczne
2.3.4.4. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna

2.3.4. Pozaintegracyjne i pozakonkurencyjne cele Wspólnej Polityki Transportowej w transporcie lotniczym

2.3.4.1. Bezpieczeństwo
2.3.4.2. Ochrona praw pasażerów
2.3.4.3. Ochrona środowiska

2.3.5. Programy i instytucje

2.3.5.1. Programy
2.3.5.2. Instytucje

2.4. Wspólna Polityka Transportowa w żegludze morskiej (Małgorzata A. Nesterowicz, Iwona Zużewicz-Wiewiórowska)

2.4.1. Wprowadzenie

2.4.2. Tworzenie rynków wewnętrznych w transporcie morskim

2.4.2.1. Dopuszczenie do działalności gospodarczej
2.4.2.2. Dostęp do wykonywania zawodu

2.4.3. Tworzenie warunków konkurencji na rynkach przewozów morskich w Unii Europejskiej

2.4.3.1. Dostęp do infrastruktury i usług w portach morskich
2.4.3.2. Usługi publiczne

2.4.4. Pozaintegracyjne cele i instrumenty Wspólnej Polityki Transportowej w żegludze morskiej

2.4.4.1. Bezpieczeństwo morskie
2.4.4.2. Ochrona środowiska morskiego
2.4.4.3. Ochrona praw konsumentów

2.4.5. Programy i instytucje

2.4.5.1. Polityka transportu morskiego do 2018 roku
2.4.5.2. W kierunku przestrzeni morskiej bez barier
2.4.5.3. Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
2.4.5.4. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

3. Polityka energetyczna Unii Europejskiej (Filip Elżanowski, Michał Będkowski-Kozioł, Tadeusz Skoczny)

3.1. Istota i podstawy prawne polityki energetycznej Unii Europejskiej

3.2. Tworzenie rynków wewnętrznych w elektroenergetyce i gazownictwie

3.2.1. Tworzenie rynku wewnętrznego w elektroenergetyce

3.2.1.1. Uwagi wstępne
3.2.1.2. Zasady dostępu do podsektora wytwarzania
3.2.1.3. Wyznaczanie operatorów systemów oraz zakres ich obowiązków

3.2.2. Tworzenie rynku wewnętrznego w gazownictwie

3.2.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2.2. Zasady dostępu do rynku
3.2.2.3. Wyznaczanie operatorów systemów oraz zakres ich obowiązków

3.3. Tworzenie warunków konkurencji na rynku elektroenergetycznym i gazowniczym Unii Europejskiej

3.3.1. Uwagi wstępne

3.3.2. Prokonkurencyjna regulacja sektora elektroenergetycznego

3.3.2.1. Dostęp stron trzecich do sieci
3.3.2.2. Odmowa dostępu do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
3.3.2.3. Otwarcie rynku
3.3.2.4. Separacja operatorów systemów
3.3.2.5. Regulacja rynku bilansującego

3.3.3. Prokonkurencyjna regulacja sektora gazowniczego

3.3.3.1. Dostęp stron trzecich do sieci
3.3.3.2. Odmowa dostępu do infrastruktury gazowej
3.3.3.3. Otwarcie rynku
3.3.3.4. Separacja operatorów systemów
3.3.3.5. Regulacja rynku bilansującego

3.3.4. Usługi publiczne

3.3.4.1. Uwagi wstępne
3.3.4.2. Zobowiązania w interesie publicznym
3.3.4.3. Instytucja dostawcy awaryjnego/dostawcy z urzędu
3.3.4.4. Zobowiązania uzupełniające

3.4. Pozostałe cele i instrumenty wspólnotowej polityki energetycznej

3.4.1. Uwagi wstępne

3.4.2. Bezpieczeństwo energetyczne

3.4.2.1. Uwagi wstępne
3.4.2.2. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
3.4.2.3. Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych

3.4.3. Cele klimatyczno-energetyczne

3.4.3.1. Wprowadzenie
3.4.3.2. Zapewnienie efektywności energetycznej
3.4.3.2.1. Efektywność energetyczna
3.4.3.2.2. Kogeneracja
3.4.3.2.3. Energia odnawialna
3.4.3.2.4. Wykorzystanie biopaliw i biokomponentów

3.5. Programy i instytucje

3.5.1. Programy

3.5.2. Instytucje

4. Polityka komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej (Stanisław Piątek)

4.1. Istota i podstawy prawne polityki komunikacji elektronicznej

4.1.1. Komunikacja elektroniczna i dziedziny pokrewne

4.1.2. Kształtowanie się prawa komunikacji elektronicznej

4.1.3. Główne cele regulacyjne i zasady prowadzenia regulacji

4.2. Tworzenie rynków wewnętrznych w komunikacji elektronicznej

4.2.1. Rynek wewnętrzny usług i sieci

4.2.2. Dostęp do prowadzenia działalności w zakresie komunikacji elektronicznej

4.2.3. Zasady dysponowania częstotliwościami i numeracją

4.2.3.1. Częstotliwości
4.2.3.2. Numeracja i inne adresy elektroniczne

4.3. Tworzenie warunków konkurencji na rynkach komunikacji elektronicznej

4.3.1. Prokonkurencyjna regulacja sektorowa

4.3.1.1. Regulacja rynków komunikacji elektronicznej
4.3.1.2. Procedury regulacji rynków
4.3.1.3. Obowiązki regulacyjne

4.3.2. Usługa powszechna

4.4. Pozaintegracyjne cele i instrumenty polityki komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej

4.4.1. Ochrona użytkowników usług

4.4.2. Polityki wspierające zmiany technologiczne

4.4.3. Ochrona danych osobowych i prywatności

4.5. Programy i instytucje

4.5.1. Programy

4.5.2. Organy regulacyjne

5. Sieci transeuropejskie (Maciej Bernatt)

5.1. Wprowadzenie

5.2. Finansowanie sieci transeuropejskich

5.3. Sieć transportowa

5.4. Sieć telekomunikacyjna

5.5. Sieć energetyczna

6. Polityka pocztowa Unii Europejskiej (Roman Illinicz, Agata Jurkowska)

6.1. Istota i podstawy prawne sektora pocztowego

6.2. Tworzenie rynku wewnętrznego w usługach pocztowych

6.2.1. Dostęp do rynków usług państw członkowskich

6.2.2. Dopuszczenie do wykonywania działalności pocztowej

6.3. Tworzenie warunków konkurencji na rynku usług pocztowych

6.3.1. Obowiązek zapewnienia dostępu do usług powszechnych

6.3.2. Finansowanie świadczenia usług powszechnych

6.3.3. Jakość usług

6.3.4. Taryfy

6.3.5. Przejrzystość rachunków

6.3.6. Normy techniczne

6.4. Pozostałe cele i instrumenty polityki pocztowej Unii Europejskiej

6.4.1. Wymogi podstawowe
6.4.2. Ochrona praw użytkowników usług pocztowych

6.5. Programy i instytucje

7. Polityka audiowizualna Unii Europejskiej (Ewelina D. Sage)

7.1. Wprowadzenie

7.1.1. Szczególny charakter sektora audiowizualnego

7.1.2. Cele, charakter i instrumenty polityki audiowizualnej Unii Europejskiej

7.2. Cele i instrumenty prointegracyjne

7.2.1. Dyrektywa o telewizji bez granic jako podstawa integracji

7.2.2. Audiowizualne usługi medialne

7.2.2.1. Uwagi wstępne
7.2.2.2. Generalne wymogi harmonizacji audiowizualnych usług medialnych
7.2.2.3. Harmonizacja audiowizualnych przekazów handlowych
7.2.2.4. Kwoty programowe

7.3. Cele i instrumenty prokonkurencyjne

7.4. Inne cele i instrumenty polityki audiowizualnej Unii Europejskiej

7.4.1. Ochrona rozwoju młodocianych i godności ludzkiej

7.4.2. Dostęp do materiałów o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa

7.4.3. Dywersyfikacja kulturowa

7.4.4. Wspieranie rozwoju technologicznego sektora audiowizualnego

7.5. Programy i instytucje

7.5.1. Programy

7.5.2. Instytucje