Spis treści

Rozdział 1. Szczególny charakter sportu w prawie Unii Europejskiej (Dagmara Kornobis-Romanowska)

1.1. Wykonywanie działalności sportowej w ramach rynku wewnętrznego

1.2. Kompetencja Unii Europejskiej w sferze sportu

1.3. Artykuł 165 TFUE: „…Unia wspiera europejskie przedsięwzięcia w zakresie sportu…”

1.4. Artykuł 165 TFUE: „…uwzględniając jego szczególny charakter…”

1.5. Artykuł 165 TFUE: „…jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną…”

Rozdział 2. Aktywność sportowa w świetle gwarancji swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej – próba ujęcia systemowego (Aleksander Cieśliński)

2.1. Zagadnienia wprowadzające

2.2. Mechanizm obejmowania sportu kontrolą unijną

2.2.1. Sport i jego wymiar komercyjny

2.2.2. Status zawodników i innych uczestników sportu

2.2.2.1. Agenci i trenerzy

2.2.2.2. Sportowcy

2.2.3. Ingerencja w autonomię organizacji pozarządowych

2.2.4. Granice podporządkowania

2.3. Znaczenie dorobku sportowego dla zwiększenia ochrony prawnej

2.3.1. Skutek horyzontalny

2.3.2. Ochrona nie tylko przed dyskryminacją

2.3.3. Objecie ochroną obywateli państw trzecich

Rozdział 3. Sport w ujęciu unijnych reguł pomocy publicznej (Joanna Ryszka)

3.1. Wprowadzenie

3.2. Pojęcie pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej a sport

3.2.1. Kluby sportowe jako przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa Unii Europejskiej

3.2.2. Traktatowe przesłanki pomocy publicznej

3.2.3. Wyjątki od zakazu pomocy publicznej w kontekście działalności sportowej

3.3. Wspieranie działalności klubów sportowych w kontekście unijnych reguł pomocy publicznej

3.3.1. Pomoc przyznawana dla celów edukacji szkolnej – centra rekreacji sportowej dla młodzieży

3.3.2. Kluby sportowe jako adresaci zmian w zakresie zasad planowania przestrzennego

3.3.3. Regulacje podatkowe i rozliczeniowe korzystne dla klubów sportowych

3.4. Infrastruktura sportowa w kontekście unijnych reguł pomocy publicznej

3.4.1. Infrastruktura sportowa a „infrastruktura użyteczności publicznej”?

3.4.2. Finansowanie lokalnej infrastruktury sportowej ze środków publicznych

3.5. Zasady Financial Fair-Play w piłkarstwie zawodowym a unijne reguły pomocy publicznej

3.6. Wnioski

Rozdział 4. Transmisje wydarzeń sportowych w prawie Unii Europejskiej – zarys problemu (Justyna Bazylińska-Nagler)

4.1. Wprowadzenie

4.2. Widowisko sportowe jako przedmiot obrotu gospodarczego

4.3. Ograniczenia wyłączności eksploatacji widowiska sportowego i praw do sportowej transmisji telewizyjnej

4.4. Praktyki rynkowe organizatorów wydarzeń sportowych a unijne reguły konkurencji

Podsumowanie

Rozdział 5. W(y)łączenie społeczne w sporcie (Robert Grzeszczak)

Wprowadzenie

5.1. Sport jako zjawisko społeczne

5.1.1. Wykluczenie społeczne

5.1.2. Włączenie społeczne w sporcie i poprzez sport

5.1.3. Edukacja poprzez sport i społeczna rola sportu

5.2. Zapobieganie i zwalczanie przemocy i nietolerancji

5.3. Zaangażowanie organizacji sportowych i wolontariat

Podsumowanie

Rozdział 6. Dialog społeczny w sporcie w prawie Unii Europejskiej (Zuzanna Kotuła)

6.1. Wprowadzenie

6.2. Dialog społeczny. Europejski dialog społeczny

6.3. Europejski dialog społeczny w sporcie: proces tworzenia ESSDC dla sektora sportu i aktywnego wypoczynku

6.4. ESSDC dla sektora zawodowej piłki nożnej

6.5. Konkluzje

Bibliografia

Rozdział 7. Zapobieganie przemocy i dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej (Aleksandra Statkiewicz)

7.1. Specyfika działań Unii Europejskiej w dziedzinie sportu i związanych z nim zagrożeń

7.2. Zjawiska niepożądane w sporcie a prawo Unii Europejskiej

7.3. Dyskryminacja w sporcie a prawo Unii Europejskiej

7.4. Przemoc w sporcie a prawo Unii Europejskiej

7.4.1. Chuliganizm stadionowy a prawo Unii Europejskiej

7.4.2. Przemoc wobec sportowców w procesie treningowym a prawo Unii Europejskiej

7.5. Podsumowanie – ocena działań Unii Europejskiej

Rozdział 8. Jurysdykcja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (Bartłomiej Krzan)

Wprowadzenie

8.1. Sport a prawo międzynarodowe

8.2. Utworzenie Trybunału Arbitrażowego ds.Sportu

8.3. Struktura Trybunału

8.4. Kognicja Trybunału

8.5. Jurysdykcja doradcza

8.6. Postępowanie mediacyjne

8.7. Postępowanie

Podsumowanie

Rozdział 9. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (Barbara Mielnik)

9.1. Igrzyska olimpijskie w starożytności

9.2. Narodziny współczesnego olimpizmu

9.3. Struktura i zasady działania MKOl

9.4. Uprawnienia międzynarodowe

9.5. Podsumowanie