Spis treści

Wstęp

Przedmiot i cel monografii

Struktura monografii

Zastosowana metodologia

Podziękowania

Rozdział 1. Geneza Rady Europejskiej

1.1. Uwagi wstępne


1.2. Proces instytucjonalizacji Rady Europejskiej

1.2.1. Europejska Unia Polityczna

1.2.2. Europejska Wspólnota Polityczna

1.2.3. Plan Foucheta

1.2.4. Szczyty ad hoc

1.2.4.1. Paryż, luty 1961 r.

1.2.4.2. Bonn, lipiec 1961 r.

1.2.4.3. Rzym, maj 1967 r.

1.2.4.4. Haga, grudzień 1969 r.

1.2.4.5. Paryż, październik 1972 r.

1.2.4.6. Kopenhaga, grudzień 1973 r.

1.2.4.7. Paryż, grudzień 1974 r.

1.3. Jurydyzacja Rady Europejskiej: od Jednolitego Aktu Europejskiego do Traktatu z Lizbony


1.4. Przyczyny instytucjonalizacji Rady Europejskiej

1.4.1. Przyczyny wewnątrzwspólnotowe

1.4.1.1. Spór o charakter integracji – model ponadnarodowy czy metoda międzyrządowa?

1.4.1.2. Niewydolność systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich

1.4.2. Przyczyny wewnątrzpaństwowe

1.4.3. Przyczyny międzynarodowe

1.5. Uwagi końcowe

Rozdział 2. Wpływ organizacji wewnętrznej Rady Europejskiej na jej pozycję ustrojową

2.1. Uwagi wstępne


2.2. Skład Rady Europejskiej

2.2.1. Charakter i sposób wyłaniania Rady Europejskiej

2.2.2. Status uczestników prac Rady Europejskiej

2.2.3. Szefowie państw i rządów – trzon Rady Europejskiej

2.2.4. Przewodniczący Rady Europejskiej – primus inter pares czy nowy organ UE?

2.2.4.1. Wybór i zakończenie kadencji przewodniczącego RE

2.2.4.2. Pozycja faktyczna i prawna przewodniczącego RE

2.3. Posiedzenia Rady Europejskiej

2.3.1. Rodzaje posiedzeń Rady Europejskiej

2.3.2. Miejsce posiedzeń Rady Europejskiej

2.3.3. Przygotowanie posiedzeń Rady Europejskiej

2.3.4. Przebieg posiedzeń Rady Europejskiej

2.4. Proces decyzyjny Rady Europejskiej

2.4.1. Podejmowanie decyzji przez Radę Europejską w drodze konsensusu

2.4.2. Konkluzje Rady Europejskiej

2.4.3. Podejmowanie decyzji przez Radę Europejską w drodze głosownia

2.4.4. Charakter aktów przyjmowanych przez Radę Europejską w drodze głosowania

2.4.5. Otwarta metoda koordynacji

2.5. Uwagi końcowe

Rozdział 3. Funkcje Rady Europejskiej

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Funkcje Rady Europejskiej

3.2.1. Funkcja programowa (inicjatywna)

3.2.2. Funkcja ustrojodawcza

3.2.3. Funkcja interwenienta najwyższego szczebla

3.2.4. Funkcja regulacyjna

3.2.5. Funkcja kontrolna

3.2.6. Funkcja kreacyjna

3.2.7. Funkcja informacyjna

3.3. Rada Europejska a inne gremia z udziałem szefów państw i rządów państw członkowskich UE

3.3.1. Rada Europejska a Rada w składzie szefów państw lub rządów

3.3.2. Rada Europejska a rządy państw członkowskich per se

3.3.3. Rada Europejska a szczyty państw strefy euro

3.4. Uwagi końcowe

Rozdział 4. Rada Europejska jako ośrodek unijnego systemu władzy. Relacje międzyinstytucjonalne

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Równowaga instytucjonalna unijnego systemu władzy

4.2.1. Funkcjonalny wymiar równowagi instytucjonalnej unijnego systemu władzy

4.2.1.1. Władza prawodawcza

4.2.1.2. Władza wykonawcza

4.2.2. Strukturalny wymiar równowagi instytucjonalnej unijnego systemu władzy

4.2.2.1. Uprawnienia kreacyjne legislatywy wobec egzekutywy

4.2.2.2. Uprawnienia kontrolne legislatywy wobec egzekutywy

4.3. Uwagi końcowe

Zakończenie

Bibliografia