Spis treści

​Wstęp

1. Wprowadzenie do omawianej problematyki

2. Cele opracowania

3. Metody i kierunki badań

Część 1. Reforma regulacyjna – zagadnienia teoretyczne

Rozdział I. Regulacja

1. Wprowadzenie

2. Typy regulacji

2.1. Regulacja ekonomiczna i regulacja społeczna

2.2. Regulacja strukturalna i regulacja zachowań

2.3. Pozostałe typy regulacji

3. Historyczny rozwój regulacji

4. Aksjologiczne założenia regulacji

5. Cele regulacji

6. Przesłanki regulacji

6.1. Niesprawność konkurencji

6.2. Dobra publiczne

6.3. Efekty zewnętrzne

6.4. Niedostatki informacyjne

6.5. Rynki niekompletne

6.6. Inne

7. Teorie regulacji

7.1. Normatywna teoria regulacji

7.2. Pozytywne teorie regulacji

7.3. Inne teorie regulacji

8. Administracyjnoprawna metoda regulacji

9. Instrumenty regulacji

10. Granice pojęcia „regulacja”

10.1. Regulacja a własność publiczna i monopol państwa

10.2. Regulacja a ochrona konkurencji

10.3. Regulacja a inne pojęcia prawa administracyjnego gospodarczego

11. Regulacja – próba rekonstrukcji modelu

11.1. Wymiar przedmiotowy

11.2. Wymiar podmiotowy

Rozdział II. Reforma regulacyjna

1. Wprowadzenie

2. Aksjologia reformy regulacyjnej

3. Przesłanki reformy regulacyjnej

4. Etapy reformy regulacyjnej

4.1. Deregulacja

4.2. Poprawa jakości regulacji

4.3. Zarządzanie regulacją

5. Instrumenty reformy regulacyjnej

5.1. Deregulacja

5.2. Regulacja

5.3. Ocena Skutków Regulacji (OSR)

6. Reforma regulacyjna a przekształcenia własnościowe

Część 2. Reforma regulacyjna w sektorze transportu lotniczego

Rozdział I. Transport lotniczy – charakterystyka sektora

1. Pojęcia podstawowe

1.1. Przestrzeń powietrzna

1.2. Statek powietrzny

1.3. Przewoźnik lotniczy

1.4. Transport lotniczy i usługi lotnicze

2. Rola transportu lotniczego w gospodarce

3. Transport lotniczy w polityce gospodarczej

3.1. Cele polityki lotniczej państw

3.2. Tendencje w zagranicznej polityce lotniczej państw

3.3. Tendencje w wewnętrznej polityce lotniczej państw

4. Charakterystyka prawno-gospodarcza sektora transportu lotniczego

4.1. Transport lotniczy jako sektor infrastrukturalny

4.2. Transport lotniczy jako sektor sieciowy

4.3. Transport lotniczy jako sektor użyteczności publicznej

Rozdział II. System regulacji transportu lotniczego

1. Pojęcie i rodzaje norm prawa lotniczego

2. Źródła prawa w sektorze transportu lotniczego

2.1. Źródła międzynarodowego prawa lotniczego

2.1.1. Ogólne zasady prawa lotniczego

2.1.1.1. Zasada zwierzchnictwa powietrznego

2.1.1.2. Zasada przynależności państwowej statków powietrznych

2.1.1.3. Zasada przynależności państwowej przewoźników lotniczych

2.1.2. Wielostronne międzynarodowe umowy lotnicze

2.1.2.1. Historyczne konwencje lotnicze

2.1.2.2. Konwencja Chicagowska i układy towarzyszące

2.1.2.3. Konwencja Warszawska i Konwencja Montrealska

2.1.2.4. Inne konwencje lotnicze

2.1.3. Lotnicze umowy regionalne

2.1.4. Dwustronne międzynarodowe umowy lotnicze

2.2. Wewnętrzne prawo lotnicze

2.3. “Miękkie prawo” – niewiążące uchwały i wytyczne międzynarodowych organizacji lotniczych

3. Geneza i pojęcie regulacji transportu lotniczego

4. Przesłanki regulacji transportu lotniczego

5. Struktura światowego systemu regulacji transportu lotniczego

5.1. Płaszczyzna światowa

5.2. Płaszczyzna regionalna

5.3. Płaszczyzna dwustronna

5.4. Płaszczyzna wewnętrzna

6. Instrumenty regulacji w transporcie lotniczym

6.1. Instrumenty regulacji ekonomicznej

6.1.1. Regulacja uczestnictwa w rynku

6.1.1.1. Rozpoczęcie działalności

6.1.1.2. Prawa podstawowe

6.1.1.3. Prawa pomocnicze

6.1.2. Regulacja wykonywania usług

6.1.2.1. Zdolność przewozowa

6.1.2.2. Taryfy i programy lotów

6.1.2.3. Usługi pomocnicze transportu lotniczego

6.2. Instrumenty regulacji społecznej

6.2.1. Bezpieczeństwo transportu lotniczego

6.2.2. Obowiązek służby publicznej

6.2.3. Inne

Rozdział III. Reforma regulacyjna w sektorze transportu lotniczego w Stanach Zjednoczonych i we Wspólnocie

1. Historia regulacji transportu lotniczego

1.2. Historia regulacji transportu lotniczego w Stanach Zjednoczonych

1.2. Europejski system regulacji transportu lotniczego przed rozpoczęciem reformy regulacyjnej

1.3. Sektor transportu lotniczego w Stanach Zjednoczonych i we Wspólnocie przed rozpoczęciem reformy regulacyjnej – podobieństwa i różnice

2. Geneza, charakterystyka i chronologia reformy regulacyjnej transportu lotniczego

2.1. Reforma regulacyjna w Stanach Zjednoczonych

2.2. Reforma regulacyjna we Wspólnocie

2.3. Charakterystyka reformy regulacyjnej w Stanach Zjednoczonych i we Wspólnocie – podobieństwa i różnice

3. Analiza przedmiotowa reformy regulacyjnej

3.1. Regulacja uczestnictwa w rynku

3.1.1. Regulacja rozpoczęcia działalności

3.1.2. Regulacja praw podstawowych

3.1.3. Regulacja praw pomocniczych

3.2. Regulacja zdolności przewozowej

3.3. Regulacja taryf

3.4. Regulacja skomputeryzowanych systemów rezerwacji

3.5. Regulacja obowiązku służby publicznej

3.6. Regulacja bezpieczeństwa

4. Reforma regulacyjna a ochrona konkurencji w sektorze transportu lotniczego

5. Skutki reformy regulacyjnej sektora transportu lotniczego

5.1. Wpływ reformy regulacyjnej na strukturę sektora transportu lotniczego i zachowania przewoźników

5.2. Wpływ reformy regulacyjnej na sytuację pasażerów i jakość usług

6. Próby globalizacji reformy regulacyjnej

6.1. Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS)

6.2. Umowy dwustronne typu open skies

6.3. Transatlantycka umowa open skies i inne formy liberalizacji

6.4. Dalsze perspektywy reformy regulacyjnej