Spis treści

​Rozdział I. Założenia terminologiczne i metodologiczne

1. Zakres ustaleń terminologicznych i metodologicznych
1.1. Zakres badań poznawczych
1.2. Zakres badań ocennych
2. Założenia terminologiczne
2.1. Pojęcie celu prawa
2.2. Pojęcie prawa Unii Europejskiej
2.3. Pojęcie celu prawa Unii Europejskiej
3. Założenia metodologiczne
4. Aspekty teorii celu prawa Unii Europejskiej
5. Zasięg oceny skutków teorii celu prawa Unii Europejskiej
6. Uwagi podsumowujące

Rozdział II. Przedmiot teorii celu prawa Unii Europejskiej

1. Uwagi wstępne
2. Normatywna teoria prawa Unii Europejskiej
2.1. Normatywna teoria prawa Roberta Alexego
2.2. Pojęcie teorii zasad prawa Unii Europejskiej
2.3. Pojęcie teorii wartości prawa Unii Europejskiej
2.4. Pojęcie teorii celu prawa Unii Europejskiej
3. Celowość prawa Unii Europejskiej
3.1. Pojęcie celowości prawa Unii Europejskiej
3.2. Celowość w aspekcie semantycznym
3.3. Celowość w aspekcie treściowym
4. Taksonomia celów traktatowych Unii Europejskiej
4.1. Finis operantis i finis operis
4.2. Cel główny i cel pomocniczy
4.3. Cele określone w sposób pozytywny i cele określone w sposób negatywny
4.4. Cele ogólne i cele szczegółowe
4.5. Cele wyższego i niższego rzędu
4.6. Cele indywidualne i ponadindywidualne
4.7. Cele obiektywne i subiektywne
4.8. Cele-efekty i cele ochronne (pielęgnacyjne)
5. Uwagi podsumowujące

Rozdział III. Geneza i ewolucja celów Unii Europejskiej

1. Uwagi wstępne
2. Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich
2.1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
2.2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą
2.3. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
3. Traktaty zmieniające traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich
3.1. Traktat fuzyjny
3.2. Jednolity Akt Europejski
4. Traktat o Unii Europejskiej
5. Traktaty zmieniające traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej
5.1. Traktat Amsterdamski
5.2. Traktat z Nicei
5.3. Traktat z Lizbony
6. Traktaty o Przystąpieniu
7. Uwagi podsumowujące

Rozdział IV. Cele traktatowe Unii Europejskiej według kryterium materialnego

1. Uwagi wstępne
2. Ustanowienie Unii Europejskiej
3. Rozwój integracji europejskiej
4. Pogłębienie solidarności między narodami
5. Wspieranie pokoju, bezpieczeństwa i postępu w Europie i na świecie oraz wspieranie wartości Unii Europejskiej i dobrobytu jej narodów
6. Popieranie postępu gospodarczego i społecznego narodów Unii Europejskiej
6.1. Urzeczywistnienie rynku wewnętrznego
6.1.1. Działanie na rzecz trwałego rozwoju Europy
6.1.2. Utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych
6.1.3. Zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji
6.1.4. Wsparcie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej
6.1.5. Równość kobiet i mężczyzn
6.1.6. Solidarność między pokoleniami
6.1.7. Ochrona praw dziecka
6.2. Wsparcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
6.3. Solidarność między państwami członkowskimi
6.4. Umacnianie ochrony środowiska
6.5. Prowadzenie polityk unijnych
7. Ustanowienie obywatelstwa Unii Europejskiej
8. Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
9. Zapewnienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
10. Ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, której walutą jest euro
11. Umacnianie i propagowanie wartości i interesów Unii Europejskiej w stosunkach zewnętrznych
11.1. Cele zewnętrzne ogólne
11.2. Cele zewnętrzne szczególne realizowane w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
12. Uwagi podsumowujące

Rozdział V. Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie realizacji celów Unii Europejskiej

1. Uwagi wstępne
2. Kategorie kompetencji Unii Europejskiej w kontekście realizacji celów Unii Europejskiej
2.1. Kompetencje przyznane Unii Europejskiej
2.1.1. Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej
2.1.2. Kompetencje dzielone między Unię Europejską i państwa członkowskie
2.2. „Kompetencje nieprzyznane” Unii Europejskiej
2.2.1. Koordynacja polityk gospodarczych państw członkowskich
2.2.2. Procedura wzmocnionej współpracy
2.3. „Kompetencje potencjalne” Unii Europejskiej
2.3.1. Artykuł 352 TFUE
2.3.2. Artykuł 21 TFUE
3. Zasady realizacji celów Unii Europejskiej
3.1. Ogólne zasady wykonywania kompetencji
3.2. Zasada celowości prawa Unii Europejskiej
3.2.1. Zasada celowości jako zasada ogólna prawa
3.2.2. Zasada celowości jako zasada ogólna prawa Unii Europejskiej
3.3. Zasada jedności teleologicznej prawa Unii Europejskiej
4. Uwagi podsumowujące

Rozdział VI. Struktura i funkcja celów traktatowych Unii Europejskiej

1. Uwagi wstępne
2. Struktura celów traktatowych Unii Europejskiej
2.1. Cele unijnych aktów prawnych a cele unijnego prawodawcy
2.2. Cele poszczególnych aktów prawa Unii Europejskiej
2.3. Cel a fragment tekstu prawnego, z którym cel jest łączony
2.4. Kolizja celów
3. Funkcje celów traktatowych Unii Europejskiej
3.1. Funkcja systematyzująca (strukturyzacyjna)
3.2. Funkcja stabilizacyjna
3.3. Funkcja interpretacyjna
3.4. Funkcja represyjna
3.5. Funkcja dynamizacyjna
4. Uwagi podsumowujące