Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające

1. Aksjologia regulacji gospodarczej

2. Pojęcie regulacji gospodarczej

3. Znaczenie dezintegracji jako środka regulacji rynku transportu kolejowego

Rozdział II. Infrastruktura usługowa i usługi związane z koleją

1. Dostęp od usług związanych z koleją jako bariera rozwoju konkurencji w transporcie kolejowym

2. Obiekt infrastruktury usługowej

3. Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej

4. Udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej

Rozdział III. Tabor kolejowy

1. Tabor jako bariera dostępu do rynku

2. Rozwiązania regulacyjne dotyczące taboru kolejowego w prawie UE

3. Ocena konieczności wprowadzenia środków taborowych

4. Wyznaczanie rynku właściwego na potrzeby analizy konieczności zastosowania środków taborowych

5. Podmioty prowadzące działalność w zakresie leasingu taboru kolejowego

6. Środki taborowe

Rozdział IV. Pracownicy

1. Konieczność pozyskania personelu, jako bariera dostępu do rynku transportu kolejowego

2. Rozwiązania regulacyjne dotyczące pracowników w prawie UE

3. Przejście pracowników pomiędzy operatorami

4. Nadawanie uprawnień zawodowych

Rozdział V. Uczestnicy rynku transportu kolejowego

Zakończenie