Spis treści

Paradygmatyczne założenia racjonalnej reakcji karnej (Filip Ciepły)

Typologia kar i kategoryzacja reakcji prawnokarnych a zagadnienie racjonalnej sankcji karnej. Wstępne uwagi penologiczne (Jarosław Utrat-Milecki)

Racjonalna sankcja karna za zbrodnie międzynarodowe ze stanowiska trybunałów międzynarodowych (Bartłomiej Krzan)

Polityka karna Unii Europejskiej: wspólne normy minimalne odnoszące się do kar (Joanna B. Banach-Gutierrez)

Racjonalna sankcja karna na czyny zabronione w systemie prawa – próba systemowej odpowiedzi (Violetta Konarska-Wrzosek)

Czy zaostrzać sankcje? Kilka refleksji na tle programu reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” (Grażyna B. Szczygieł)

Tendencje w polityce karnej po reformie prawa karnego z 2015 r. (Mirosława Melezini)

Obiektywizm sądu jako niezbędny warunek racjonalnej sankcji w sprawie karnej (Krzysztof Nowicki)

Karnoprawna reakcja na przestępstwa popełnianie przez osoby starsze (Elżbieta Hryniewicz-Lach)

Sankcja karna za przestępstwa związane z kartami płatniczymi w praktyce orzeczniczej – czy osiągnęliśmy racjonalne rozwiązanie? (Kazimierz J. Leżak)

Z problematyki reakcji karnej na przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (Joanna Mierzwińska-Lorencka)

Kara ograniczenia wolności. Możliwości i bariery (Tomasz Kalisz)

Pozbawienie praw publicznych w polskich dwudziestowiecznych kodyfikacjach karnych (Józef Koredczuk)

Prawne skutki skazania na środki karne zakazujące określonej aktywności przewidziane w polskim systemie prawnym (Agata Ziółkowska)

Charakter prawny przepadku składników majątkowych niebędących własnością sprawcy czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu art. 1 § 1 k.k. oraz warunki jego orzeczenia. Zagadnienia wybrane (Szymon Tarapata)

Ogólna charakterystyka porównawcza środków zabezpieczających w niemieckim i w polskim prawie karnym (Piotr Góralski)

Karnoprawne konsekwencje różnych postaci czynnego żalu okazanego przez sprawcę przestępstwa lub wykroczenia (Olga Sitarz)

Racjonalność sankcji karnych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych na tle kodeksu wykroczeń (Janusz Sawicki)

O środkach kompensacyjnych w kontekście zmian środków karnych w prawie wykroczeń (Anna Muszyńska, Katarzyna Łucarz)

Kilka uwag w kwestii sankcji w polskim i czeskim prawie o wykroczeniach (Anna Płońska)

Kilka uwag o racjonalności sankcji karnych w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym na przykładzie wybranych ustaw bankowych (Piotr Ochman)

Wpływ wcześniejszej karalności na postępowanie wykonawcze (Anna Jaworska-Wieloch)