Spis treści

​1. Pojęcie i podstawy prawne europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego (Sylwia Majkowska-Szulc, Marcin Zieleniecki)

1.1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego

1.2. Pojęcie i cele europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego

1.3. Podstawy prawne europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego

1.3.1. Charakter przepisów
1.3.2. Prawo pierwotne
1.3.2.1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
1.3.2.2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
1.3.2.3. Umowy międzynarodowe z zakresu zabezpieczenia społecznego
1.3.3. Prawo wtórne
1.3.3.1. Koordynacja w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
1.3.3.1.1. Nowa koordynacja
1.3.3.1.2. Zasięg terytorialny przepisów dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego
1.3.3.2. Harmonizacja w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
1.3.3.2.1. Niedyskryminacja ze względu na płeć w zakresie zabezpieczenia społecznego
1.3.3.2.2. Równość szans i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy
1.3.3.2.3. Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich
1.3.3.2.4. Dodatkowe systemy emerytalno-rentowe
1.3.3.2.5. Transgraniczna opieka zdrowotna
1.3.3.2.6. ESSPROS

2. Zakres podmiotowy europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego (Monika Tomaszewska)

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Zakres podmiotowy rozporządzenia nr 883/2004

2.2.1. Pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek
2.2.1.1. Pracownicy
2.2.1.2. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek
2.2.1.3. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i jednocześnie wykonujące pracę najemną
2.2.2. Urzędnicy służby cywilnej
2.2.3. Pracownicy przygraniczni
2.2.3.1. Status pracownika przygranicznego
2.2.3.2. Utrata pracy i status bezrobotnego
2.2.4. Pracownicy delegowani (wysyłani)
2.2.4.1. Kryteria oddelegowania
2.2.4.2. Przerwy w oddelegowaniu
2.2.4.3. Okres delegowania
2.2.4.4. Okres przejściowy stosowania reguł koordynacji dla pracowników delegowanych
2.2.4.5. Stosowania reguł koordynacji dla delegowanych osób wykonujących pracę na własny rachunek
2.2.5. Pracownicy transportu i marynarze
2.2.6. Osoby starające się i uprawnione do świadczenia emerytalnego lub rentowego
2.2.7. Osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne
2.2.8. Studenci
2.2.9. Członkowie rodziny i pozostający przy życiu
2.2.10. Przesłanka obywatelstwa, uchodźcy i bezpaństwowcy
2.2.11. Obywatele państw trzecich
2.2.12. Wpływ zasad koordynacji na prawa podmiotów korzystających ze swobody przepływu

2.3. Zakres podmiotowy równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zabezpieczenia społecznego – 79/9

2.3.1. Zasada niedyskryminacji z uwagi na płeć jako podstawowa zasada prawa unijnego
2.3.2. Konsekwencje prawne wprowadzenia zasady niedyskryminacji z uwagi na płeć w zakresie zabezpieczenia społecznego dla uprawnionych podmiotów
2.3.3. Podmioty uprawnione

3. Zakres przedmiotowy europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego (Monika Tomaszewska)

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

3.2.1. Świadczenia podstawowe – składkowe
3.2.2. Świadczenia nieskładkowe wykazujące cechy zabezpieczenia i pomocy społecznej jednocześnie
3.2.3. Wyłączenia przedmiotowe
3.2.3.1. Kryteria kwalifikujące świadczenie do pomocy społecznej
3.2.3.2. Kryteria kwalifikujące świadczenia jako odszkodowania dla ofiar wojny i działań wojennych lub świadczeń o podobnym charakterze
3.3. Zakres przedmiotowy równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zabezpieczenia społecznego
3.3.1. Powszechne systemy ustawowe
3.3.2. Wyłączenia i ograniczenia spod zakresu przedmiotowego
3.3.3. Bezpośrednie zastosowanie przepisów dyrektywy wobec stanów faktycznych mających miejsce przed wejściem dyrektywy w życie

4. Zasady europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego (Sylwia Majkowska-Szulc)

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

4.2.1. Zasada stosowania jednego systemu prawnego
4.2.2. Zasada równego traktowania
4.2.3. Zasada sumowania okresów
4.2.4. Zasada zachowania prawa do świadczeń bez względu na miejsce zamieszkania uprawnionego (zasada eksportu świadczeń)

4.3. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

5. Świadczenia objęte mechanizmem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Marcin Zieleniecki)

5.1. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa oraz równoważne świadczenia dla ojców

5.2. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej

5.3. Świadczenie z tytułu śmierci

5.4. Świadczenia inwalidzkie

5.5. Świadczenia emerytalne i renty rodzinne

5.6. Zasiłki dla bezrobotnych

5.7. Świadczenia przedemerytalne

5.8. Świadczenia rodzinne

5.9. Szczególne bezskładkowe świadczenia pieniężne

6. Organy powołane do realizacji zadań z zakresu europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego (Monika Tomaszewska)

6.1. Organy powołane do realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

6.1.1. Organy unijne
6.1.1.1. Komisja Europejska
6.1.1.2. Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących
6.1.1.3. Komisja Techniczna ds. Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących
6.1.2. Organy krajowe (tzw. „europejskie” zadania organów krajowych)
6.1.3. Dokumenty przenośne
6.1.4. Procedura koordynacji w odniesieniu do emerytur i rent przysługujących w razie inwalidztwa, starości i zgonu
6.1.5. Procedura koordynacji delegowania (wysłania) pracowników
6.1.6. Procedura koordynacji dla świadczeń z tytułu bezrobocia

6.2. Organy powołane do realizacji zadań z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zabezpieczenia społecznego

6.2.1. Organy unijne
6.2.2. Organy krajowe (tzw. „europejskie” zadania organów krajowych)