Spis treści

​1. Rada Europejska

1.1. Wprowadzenie

1.2. Skład

1.3. Organizacja pracy

1.4. Funkcje

1.5. Problem reprezentowania Polski w spotkaniach Rady Europejskiej

2. Parlament Europejski

2.1. Wprowadzenie

2.2. Skład i status członków

2.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy

2.3.1. Prezydium

2.3.2. Konferencja przewodniczących

2.3.3. Konferencja Przewodniczących Komisji

2.3.4. Grupy polityczne

2.3.5. Komisje parlamentarne

2.3.6. Sekretariat Generalny

2.3.7. Organizacja pracy

2.4. Funkcje

2.4.1. Funkcje legislacyjne

2.4.2. Funkcje budżetowe

2.4.3. Funkcje kontrolne

2.4.3.1. Petycje

2.4.3.2. Komisje śledcze

2.4.3.3. Pytania pisemne i ustne

2.4.3.4. Składanie sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu

2.4.3.5. Możliwość zgłoszenia wotum nieufności wobec Komisji

2.4.3.6. Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2.4.4. Funkcje kreacyjne

2.4.5. Funkcje międzynarodowe

2.5. Rzecznik Praw Obywatelskich

2.6. Reformy Parlamentu Europejskiego – umocnienie pozycji

3. Rada

3.1. Wprowadzenie

3.2. Skład

3.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy

3.4. Funkcje

3.4.1. Funkcje prawodawcze

3.4.2. Funkcje kreacyjne

3.4.3. Funkcje kontrolne

3.4.4. Funkcje międzynarodowe

4. Komisja Europejska

4.1. Wprowadzenie

4.2. Skład i status członków

4.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy

4.4. Funkcje

4.4.1. Funkcje kontrolne

4.4.2. Funkcje decyzyjne

4.4.3. Funkcje wykonawcze

4.4.4. Funkcje międzynarodowe

5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

5.1. Wprowadzenie

5.2. Trybunał Sprawiedliwości

5.2.1. Skład i status członków

5.2.2. Struktura wewnętrzna

5.2.3. Właściwość

5.3. Sąd

5.3.1. Skład i status członków

5.3.2. Struktura wewnętrzna

5.3.3. Właściwość

5.4. Sądy wyspecjalizowane

5.4.1. Uwagi ogólne

5.4.2. Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

5.5. Postępowanie

5.5.1. Procedura pisemna i ustna

5.5.2. Wszczęcie postępowania i procedura pisemna

5.5.3. Reprezentacja

5.5.4. Środki przygotowawcze i sprawozdanie na rozprawę

5.5.5. Rozprawa i opinia rzecznika generalnego

5.5.6. Wyroki

5.5.7. Koszty postępowania

5.5.8. System językowy

6. Trybunał Obrachunkowy

6.1. Wprowadzenie

6.2. Skład i status członków

6.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy

6.4. Funkcje

7. Organy doradcze

7.1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny

7.1.1. Wprowadzenie

7.1.2. Skład i status członków

7.1.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy

7.1.4. Funkcje

7.2. Komitet Regionów

7.2.1. Wprowadzenie

7.2.2. Skład i status członków

7.2.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy

7.2.4. Funkcje

8. Organy unii gospodarczej i walutowej

8.1. Wprowadzenie

8.2. Europejski Bank Centralny

8.2.1. Struktura wewnętrzna

8.2.1.1. Rada Prezesów

8.2.1.2. Zarząd

8.2.1.3. Rada Ogólna

8.2.2. Funkcje

8.3. Komitet Ekonomiczno-Finansowy

8.3.1. Skład

8.3.2. Funkcje

8.3.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy

8.4. Eurogrupa

8.5. Europejskie Organy Nadzoru Finansowego

9. Europejski Bank Inwestycyjny

9.1. Wprowadzenie

9.2. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy

9.2.1. Rada Gubernatorów

9.2.2. Rada Dyrektorów

9.2.3. Komitet Zarządzający

9.3. Funkcje


10. Agencje

10.1. Wprowadzenie

10.2. Funkcje

10.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy

10.4. Agencje i ich zadania

10.4.1. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

10.4.2. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy

10.4.3. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

10.4.4. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

10.4.5. Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

10.4.6. Europejska Agencja Chemikaliów

10.4.7. Europejska Agencja Kolejowa

10.4.8. Europejska Agencja Leków

10.4.9. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

10.4.10. Europejska Agencja Ochrony Środowiska

10.4.11. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

10.4.12. Europejska Fundacja Kształcenia

10.4.13. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

10.4.14. Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania Chorobom i ich Kontroli

10.4.15. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

10.4.16. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

10.4.17. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej („Fusion for Energy”)

10.4.18. Organ Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej

10.4.19. Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności

10.4.20. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

10.4.21. Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

10.4.22. Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

10.4.23. Europejski Instytut do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn

10.4.24. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

10.5. Agencje wykonawcze

11. System instytucjonalny Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

11.1. Wprowadzenie

11.2. Rozwój

11.3. Instytucje i organy WPZiB

11.3.1. Instytucje UE

11.3.2. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych

11.3.3. Inne organy sui generis

11.3.4. Agencje i inne struktury

11.4. Mechanizm decyzyjny

11.5. Podsumowanie

12. System instytucjonalny w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej

12.1. Wprowadzenie

12.2. System instytucjonalny przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

12.2.1. Struktury sui generis w obszarze polityki dotyczącej kontroli granicznej, azylu i imigracji

12.2.2. Struktury sui generis w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych

12.2.3. Struktury sui generis w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej

12.2.4. Szczególna rola parlamentów narodowych