Spis treści

1. Zagadnienia systemowe

1.1. Wprowadzenie

1.2. Pojęcie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.3. Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.4. Ramy traktatowe współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.4.1. Podstawy prawne współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.4.2. Kompetencje zewnętrzne Unii Europejskiej w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.4.3. Status Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii

1.4.3.1. Status Danii

1.4.3.2. Status Wielkiej Brytanii i Irlandii

1.5. Źródła prawa w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.5.1. Dorobek współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.5.2. Źródła informacji o współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a współpraca sądowa w sprawach cywilnych

1.6.1. Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

1.6.2. Autonomiczna wykładnia w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.7. Zinstytucjonalizowane instrumenty współpracy sądowej w sprawach cywilnych

1.7.1. Zinstytucjonalizowane elementy współpracy

1.7.2. Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

1.7.3. Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych i handlowych

1.7.4. Obowiązki Komisji oraz państw członkowskich

1.7.5. Program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych”

1.7.6. Współpraca organów państw członkowskich w sprawach z zakresu roszczeń alimentacyjnych

2. Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych i handlowych

2.1. Wprowadzenie

2.2. Zasady ogólne – rozporządzenie nr 44/2001

2.3. Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

2.3.1. Przedmiotowy zakres regulacji

2.3.2. Jurysdykcja w sprawach małżeńskich

2.3.3. Jurysdykcja w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej

2.3.4. Zasady wspólne dla spraw małżeńskich i spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

2.4. Jurysdykcja krajowa w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

2.4.1. Przedmiotowy zakres regulacji

2.4.2. Jurysdykcja w sprawach z zakresu zobowiązań alimentacyjnych

3. Dostęp do sądu w sprawach cywilnych z elementem transgranicznym

3.1. Wprowadzenie

3.2. Dyrektywa 2003/8/WE

3.2.1. Zakres zastosowania

3.2.2. Warunki i zasady przyznania pomocy prawnej

3.3. Transpozycja dyrektywy 2003/8/WE w polskim porządku prawnym

3.4. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach alimentacyjnych

4. Doręczenia dokumentów sądowych i pozasądowych

4.1. Wprowadzenie

4.2. Zakres zastosowania rozporządzenia nr 1393/2007

4.3. System doręczeń

4.3.1. Rozwiązania ogólne

4.3.2. Doręczenie przez jednostki przekazujące i przyjmujące

4.3.3. Prawo odmowy przyjęcia nieprzetłumaczonego pisma przez adresata

4.3.4. Inne metody doręczenia

4.3.5. Relacja między poszczególnymi metodami doręczeń

4.4. Gwarancje związane z niestawiennictwem pozwanego

5. Postępowanie dowodowe w sprawach z elementem międzynarodowym

5.1. Wprowadzenie

5.2. Przedmiotowy zakres zastosowania rozporządzenia nr 1206/2001

5.3. Pojęcie dowodu

5.4. Metody przeprowadzenia dowodu

5.5. Rozporządzenie nr 1206/2001 a inne tryby przeprowadzenia dowodu na terytorium innego państwa członkowskiego

6. Uznanie i stwierdzenie wykonalności

6.1. Wprowadzenie

6.2. Rozporządzenie nr 44/2001 – zasady ogólne

6.2.1. Orzeczenia sądowe

6.2.1.1. Uznanie orzeczenia zagranicznego

6.2.1.2. Stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego

6.2.2. Dokumenty urzędowe

6.2.3. Ugody

6.3. Rozporządzenie nr 2201/2003 – sprawy małżeńskie i dotyczące władzy rodzicielskiej

6.4. Rozporządzenie nr 4/2009 – sprawy alimentacyjne

7. Europejski Tytuł Egzekucyjny

7.1. Wprowadzenie

7.2. Zakres stosowania rozporządzenia nr 805/2004

7.2.1. Czasowy zakres stosowania

7.2.2. Terytorialny zakres stosowania

7.2.3. Przedmiotowy zakres stosowania

7.3. Tytuły mogące uzyskać zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

7.4. Roszczenie bezsporne

7.5. Przesłanki nadania orzeczeniom sądowym zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

7.5.1. Przesłanki ogólne

7.5.2. Dodatkowe wymogi przy bezczynności dłużnika

7.5.2.1. Obowiązki informacyjne

7.5.2.2. Ochrona konsumentów

7.5.2.3. Minimalne standardy dotyczące doręczeń

7.5.2.4. Konwalidacja braku zgodności z minimalnymi standardami

7.5.2.5. Ochrona dłużnika w wyjątkowych okolicznościach

7.5.3. Decyzje dotyczące kosztów postępowania

7.6. Uchylenie, zmiana i sprostowanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

7.7. Zniesienie exequatur i prowadzenie egzekucji na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

7.8. Odmowa wykonania orzeczenia zaopatrzonego zaświadczeniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

7.9. Zawieszenie lub ograniczenie wykonania orzeczenia

7.10. Ugody sądowe i dokumenty urzędowe jako Europejski Tytuł Egzekucyjny

7.11. Podsumowanie

8. Postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.1. Wprowadzenie

8.2. Fakultatywny charakter postępowania zmierzającego do wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.3. Zakres stosowania rozporządzenia nr 1896/2006

8.3.1. Terytorialny zakres stosowania

8.3.2. Przedmiotowy zakres stosowania

8.3.3. Sprawa transgraniczna

8.4. Jurysdykcja krajowa w sprawach o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.5. Postępowanie zmierzające do wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.5.1. Pozew o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.5.2. Badanie pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.5.3. Uzupełnienie, poprawienie, zmiana i odrzucenie pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.5.4. Wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.6. Doręczenie Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.7. Sprzeciw od Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.8. Ponowne badanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.9. Stwierdzenie wykonalności i wykonanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

8.10. Pozostałe zagadnienia proceduralne

8.11. Podsumowanie


9. Europejskie Postępowanie w sprawie Drobnych Roszczeń

9.1. Wprowadzenie

9.2. Fakultatywny charakter Europejskiego Postępowania w sprawie Drobnych Roszczeń

9.3. Zakres stosowania rozporządzenia nr 861/2007

9.3.1. Terytorialny zakres stosowania

9.3.2. Przedmiotowy zakres stosowania

9.3.3. Pojęcie drobnego roszczenia

9.3.4. Sprawa transgraniczna

9.4. Jurysdykcja w sprawach rozstrzyganych w Europejskim Postępowaniu w sprawie Drobnych Roszczeń

9.5. Przebieg Europejskiego Postępowania w sprawie Drobnych Roszczeń

9.5.1. Pozew

9.5.2. Wstępne badanie pozwu

9.5.3. Pierwszy etap postępowania – odpowiedź na pozew, powództwo wzajemne

9.5.4. Języki postępowania

9.5.5. Drugi etap postępowania – postępowanie dowodowe, rozprawa, orzeczenie końcowe

9.6. Doręczanie dokumentów w ramach Europejskiego Postępowania w sprawie Drobnych Roszczeń

9.7. Środki odwoławcze od orzeczenia wydanego w ramach Europejskiego Postępowania w sprawie Drobnych Roszczeń

9.8. Ponowne badanie orzeczenia

9.9. Stwierdzenie wykonalności i wykonanie orzeczenia wydanego w ramach Europejskiego Postępowania w sprawie Drobnych Roszczeń

9.10. Pozostałe zagadnienia proceduralne

9.11. Podsumowanie

10. Alternatywne metody rozstrzygania sporów

10.1. Wprowadzenie

10.2. Sądownictwo polubowne

10.3. Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych

10.4. Inne formy pozasądowego rozstrzygania sporów


11. Postępowanie w sprawach upadłościowych

11.1. Wprowadzenie

11.2. Zakres stosowania rozporządzenia nr 1346/2000

11.3. Rodzaje postępowań upadłościowych

11.4. Główny ośrodek podstawowej działalności

11.5. Prawo właściwe dla postępowania upadłościowego

11.6. Uznawanie orzeczeń

11.7. Zawiadamianie wierzycieli oraz zgłaszanie wierzytelności

11.8. Upadłość instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych


12. Jednolite prawo kolizyjne Unii Europejskiej

12.1. Wprowadzenie

12.2. Przegląd regulacji unijnych w zakresie prawa kolizyjnego

12.3. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych

12.3.1. Konwencja rzymska

12.3.1.1. Uwagi wstępne

12.3.1.2. Wykładnia

12.3.1.3. Konwencja rzymska a inne źródła prawa kolizyjnego

12.3.1.4. Przedmiotowy zakres stosowania

12.3.1.5. Wybór prawa przez strony

12.3.1.6. Brak wyboru prawa przez strony

12.3.1.7. Szczególne rozwiązania kolizyjne

12.3.1.8. Zakres statutu kontraktowego

12.3.1.9. Ograniczenia w stosowaniu prawa właściwego

12.3.2. Rozporządzenie nr 593/2008 (Rzym I)

12.3.2.1. Uwagi wstępne

12.3.2.2. Wykładnia

12.3.2.3. Rozporządzenie nr 593/2008 a inne źródła prawa kolizyjnego

12.3.2.4. Przedmiotowy zakres stosowania

12.3.2.5. Wybór prawa przez strony

12.3.2.6. Brak wyboru prawa przez strony

12.3.2.7. Szczególne reguły kolizyjne

12.3.2.8. Zakres statutu kontraktowego

12.3.2.9. Ograniczenia w stosowaniu prawa właściwego

12.4. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych – rozporządzenie nr 864/2007 (Rzym II)

12.4.1. Uwagi wstępne

12.4.2. Wykładnia

12.4.3. Rozporządzenie nr 864/2007 a inne źródła przepisów kolizyjnych

12.4.4. Przedmiotowy zakres stosowania

12.4.5. Kolejność badania reguł kolizyjnych

12.4.6. Czyny niedozwolone

12.4.6.1. Reguła ogólna

12.4.6.2. Reguły szczególne

12.4.7. Bezpodstawne wzbogacenie

12.4.8. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

12.4.9. Culpa in contrahendo

12.4.10. Wybór prawa przez strony

12.4.11. Zakres stosowania prawa właściwego

12.4.12. Ograniczenia w stosowaniu prawa właściwego

13. Przyszłość współpracy sądowej w sprawach cywilnych