Spis treści

Słowo wstępne

Współczesne przekształcenia sankcji karnych a założenia szkoły socjologicznej w polskiej nauce prawa karnego (Józef Koredczuk)

Procesualność instytucji kary kryminalnej. Uwagi penologiczne na temat relacji między interpretacją sankcji karnej w prawie karnym materialnym a prawem karnym wykonawczym i o jej znaczeniu
dla polityki karnej. Wybrane zagadnienia (Jarosław Utrat-Milecki)

Gradacja zagrożeń karnych i dyrektyw wymiaru kar ze względu na ciężar gatunkowy przestępstwa (Violetta Konarska-Wrzosek)

Kulturowe uwarunkowania wymiaru kary (Joanna Długosz)

Wymiar kary w miesiącach i latach na gruncie kodeksu karnego z 1997 r. (Jerzy Lachowski) 

Podstawy i granice kary łącznej w wyroku łącznym. Wybrane zagadnienia (Kazimierz J. Leżak)

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – uwagi de lege ferenda (Krzysztof Nowicki)

Kilka uwag krytycznych na temat orzekania kary pozbawienia wolności względem nieletnich (Joanna Mierzwińska-Lorencka) 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności jako instrument polityki kryminalnej (Mirosława Melezini, Grażyna B. Szczygieł)

Ograniczenie praw obywatelskich i politycznych jako przedmiot sankcji karnej (Elżbieta Hryniewicz-Lach) 

Obligatoryjność środków karnych (Agata Ziółkowska) 

O potrzebie zachowania spójności wokół nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (Anna Jaworska-Wieloch)

Uwagi na tle wybranych regulacji obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem po nowelizacji z 2015 r. (Anna Muszyńska, Katarzyna Łucarz) 

Koncepcja tzw. wolnościowych środków zabezpieczających – założenia teoretyczne oraz problemy wykładni i stosowania w praktyce (Piotr Góralski)

Charakterystyka sankcji w prawie karnym skarbowym
(Janusz Sawicki)

Kilka uwag na temat skutków braku pouczenia sprawcy
o możliwości złożenia wniosku o zastosowanie karnoskarbowej konstrukcji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (Szymon Tarapata)

O spójny system sankcji karnych przestępstw i wykroczeń naruszających lub narażających to samo dobro prawne (Olga Sitarz)

Uwagi na temat (bez)celowości najsurowszej restrykcji penalnej w prawie o wykroczeniach (Anna Płońska, Katarzyna Liżyńska)

Uwagi na temat sankcji w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym (na przykładzie ustawodawstwa karnego rynku finansowego) (Piotr Ochman)