Spis treści

Rozdział 1. Prywatyzacja bezpieczeństwa a prawo

1.1. Pokój i bezpieczeństwo 

1.2. Wpływ regulacji na poziomie międzynarodowym na zapewnienie bezpieczeństwa 

1.3. Współpraca, przenikanie się i konkurencja – zależności międzysektorem prywatnym a publicznym w dziedzinie bezpieczeństwa

Rozdział 2.Private Military and Security Companies– charakterystyka

2.1. DefinicjePrivate Military and Security Companies

2.2. Zakres oferowanych usług

2.3. Potencjalny zakres geograficzny działalnościPrivate Militaryand Security Companiesi jego konsekwencje prawne 

Rozdział 3. Podstawy funkcjonowaniaPrivate Military and Security Companiesw prawie międzynarodowym publicznym

3.1. Wprowadzenie

3.2. Zakres i warstwa pojęciowa międzynarodowego prawa humanitarnego mająca zastosowanie doPrivate Military and Security Companies

3.3. Private Military and Security Companiesa najemnictwo

3.4. Status prawny prywatnych kontraktorów i zagadnieniebezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych

3.5. Prywatni kontraktorzy a państwowe siły zbrojne

3.5.1. Inkorporacjade iure

3.5.2. Inkorporacjade facto

3.5.3. Przykłady inkorporacji

3.6. Podmioty odpowiedzialności prawnej

3.7. Ograniczenia stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego

Rozdział 4. Uregulowania dotyczącePrivate Military and Security Companiesw prawie Unii Europejskiej

4.1. Wprowadzenie

4.2. Unia Europejska wobecPrivate Military and Security Companies

4.3. Zamówienia publiczne Unii Europejskiej

4.3.1. Podstawowe wymogi prawne zamówień publicznych

4.3.2. Przetarg na świadczenie usług ochrony w Afganistanieogłoszony przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznychw 2017 roku jako przykład zastosowania procedury zamówieńpublicznych w stosunku do Private Military and SecurityCompanies 

4.3.3. Warunki przetargu

4.3.4. Wzór umowy ramowej z dostawcą usług bezpieczeństwa 

4.3.5. Analiza zasad zamówień publicznych Unii Europejskiejpod kątem zgodności z Montreux Document i rezolucjąParlamentu Europejskiego (2016/2238(INI))

4.4. Przepisy o przeciwdziałaniu korupcji i praniu pieniędzy

4.5. Dokumentlaissez-passer

4.5.1. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznycha Unia Europejska

4.5.2. Laissez-passer jako dokument podróży albo quasi-paszport dyplomatyczny

4.5.3. Potencjalny krąg posiadaczy dokumentulaissez-passer

4.5.4. Skutki posiadania dokumentulaissez-passerprzez pracownikówPrivate Military and Security Companies

4.6. Regulacje dotyczące kontroli eksportu towarów i usług i ichznaczenie dlaPrivate Military and Security Companies

4.6.1. Światowy system kontroli eksportu

4.6.2. Kontrola usług świadczonych w związku z handlem towarami

4.6.3. Świadczenie usług przezPrivate Military and Security Companiesa sankcje Unii Europejskiej 

4.6.4. Wnioski dlaPrivate Military and Security Companieswynikającez analizy reżimów kontroli świadczenia usług

Rozdział 5. Dokumenty niewiążące soft law w zakresiefunkcjonowaniaPrivate Military and Security Companies

5.1. Wprowadzenie 

5.2. Montreux Documentjako przykład niewiążącego porozumienia międzynarodowego

5.2.1. Istotne międzynarodowe obowiązki prawne

5.2.2. Dobre praktyki odnoszące się doPrivate Military and Security Companies

5.2.3. Podsumowanie i ocenaMontreux Document

5.3. Dokumenty niewiążące (soft law) Unii Europejskiej

5.3.1. Koncepty Unii Europejskiej – współpraca Unii EuropejskiejiPrivate Military and Security Companiesna przykładziemisji zagranicznych 

5.4. Dokumenty niewiążące (soft law) Organizacji NarodówZjednoczonych 

5.4.1. System Zarządzania Ryzykiem Organizacji Narodów Zjednoczonych

5.4.2. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

5.4.3. Inne przykłady dokumentów niewiążących OrganizacjiNarodów Zjednoczonych mających zastosowanie doPrivate Military and Security Companies 

5.4.4. Podstawowe zasady użycia siły i broni palnej przezfunkcjonariuszy publicznych

5.5. Wytyczne zaproponowane przezGeneva Centre for the DemocraticControl of Armed Forcesi rząd Konfederacji Szwajcarskiej

5.5.1. Wytyczne legislacyjne skierowane do państw

5.5.2. Wytyczne dotyczące kontraktowaniaPrivate Militaryand Security Companies

5.5.3. Wytyczne dotyczące przetargów

5.5.4. Proponowana treść kontraktów

Rozdział 6. Samoregulacja w zakresie standaryzacjifunkcjonowaniaPrivate Military and Security Companies

6.1. Wprowadzenie

6.2. International Code of Conduct for Private Security Service Providers(ICoC)

6.3. Międzynarodowy certyfikat przyznawany przez ASIS International

6.4. Normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO)

Rozdział 7. Próby regulacyjne oraz działania Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do PrivateMilitary and Security Companies

7.1. Dialog międzyinstytucjonalny w Unii Europejskiej

7.2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2016/2238(INI))

7.2.1. Wstęp do rezolucji 

7.2.2. Zasady wykorzystywania „prywatnych firm ochroniarskich”poza granicami Unii Europejskiej 

7.2.3. Zasady korzystania z usług „prywatnych firm ochroniarskich”przez Unię Europejską 

7.2.4. Regulacje dotyczące „prywatnych firm ochroniarskich” 

7.2.5. Podsumowanie najważniejszych postulatów zawartychw rezolucji i ich ocena

7.2.6. Zdanie odrębne i przyjęcie rezolucji

7.2.7. Konsekwencje rezolucji Parlamentu Europejskiego

7.3. Organizacja Narodów Zjednoczonych aPrivate Military and Security Companies

7.3.1. Działalność mająca na celu uregulowanie Private Militaryand Security Companies 

7.3.2. Próba kodyfikacji

Wnioski