Spis treści

​1. Specyfika funkcjonowania finansowego Unii Europejskiej na tle teorii finansów

1.1. Ogólny model funkcjonowania budżetu podmiotów publicznych

1.2. Miejsce polityki fiskalnej w polityce gospodarczej

1.3. Funkcje budżetu w ramach polityki gospodarczej

1.4. Logika funkcjonowania systemu fiskalnego Unii Europejskiej

2. Instytucje budżetowe i konflikty instytucjonalne

2.1. Rada Europejska

2.1.1. kompetencje w zakresie polityki budżetowej Unii Europejskiej

2.1.2. Kompetencje w zakresie polityki

makroekonomicznej

2.2. Komisja Europejska

2.2.1. Kompetencje w zakresie prawa budżetowego Unii Europejskiej

2.2.2. Kompetencje w zakresie koordynacji polityk gospodarczych

2.3. Władza budżetowa – główne pola konfliktu międzyinstytucjonalnego

2.3.1. Instytucjonalne składniki władzy budżetowej

2.3.2. Zwiększenie kompetencji budżetowych Parlamentu Europejskiego jako źródło konfliktu we władzy budżetowej

2.3.3. Wspólna deklaracja międzyinstytucjonalna z1982roku

2.3.4. Porozumienie międzyinstytucjonalne z 1988 roku

2.3.4.1. Charakter prawny budżetowych porozumień instytucjonalnych

2.3.4.2. Praktyka prawna ustanowiona

w porozumieniu budżetowym z 1988 roku

2.3.5. Kompetencje Rady i Parlamentu Europejskiego w zakresie koordynacji polityk gospodarczych

2.3.5.1. Rada Europejska

2.3.5.2. Parlament Europejski

2.4. Trybunał Obrachunkowy

2.5. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sąd Pierwszej Instancji

2.6. Komitet Ekonomiczno-Finansowy

2.7. Europejski Bank Centralny

3. Źródła prawa finansowego Unii Europejskiej

3.1. Zakres przedmiotowy

3.2. Formy prawne

4. Historia budżetu Unii Europejskiej

4.1. Pierwotny budżet Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

4.2. Pierwotny budżet Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

4.3. Integracja budżetu w latach 1967–1975

4.4. Problemy budżetowe lat 1975–1987

4.5. Reforma budżetowa z 1988 roku (pierwszy pakiet Delorsa)

4.6. Tak zwana konsolidacyjna reforma budżetu Unii Europejskiej w 1993 roku (drugi pakiet Delorsa)

4.7. Reforma budżetowa Agendy 2000

4.8. Wieloletnie ramy finansowe na okres 2007–2013 – Nowa Perspektywa Finansowa

5. Uchwalanie budżetu

5.1. Relacja średniookresowego i rocznego planowania budżetowego w Unii Europejskiej

5.2. Obecna procedura uchwalania budżetu

5.2.1. Regulacja artykułu 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

5.2.2. Praktyka uchwalania budżetu

6. Wydatki budżetu ogólnego Unii Europejskiej

6.1. Klasyfikacja wydatków

6.1.1. Wydatki ze środków na zobowiązania i wydatki ze środków na płatności

6.1.2. Wydatki operacyjne i administracyjne

6.1.3. Kwestia odrzucenia w Traktacie lizbońskim podziału wydatków na obowiązkowe i nieobowiązkowe

6.1.4. Wydatki na rzecz beneficjentów wewnętrznych i zewnętrznych

6.2. Metody wykonywania budżetu

6.3. Wydatki w Nowej Perspektywie Finansowej

6.4. Przykłady polityk wydatkowych – fundusz rolny oraz polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej

6.4.1. Wspólna Polityka Rolna

6.4.2. Polityka w zakresie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej

7. Funkcjonowanie budżetu Unii Europejskiej

7.1. Zasady budżetowe

7.2. Zasada jedności budżetu

7.3. Zasada nieekwiwalentności budżetu

7.4. Zasada równowagi budżetowej

7.5. Zasada szczegółowości budżetu ogólnego

7.6. Zasada jednoroczności budżetu

7.7. Zasada oparcia budżetu na zasobach własnych

8. Kontrola wykonania budżetu

8.1. Proces ukształtowania obecnego systemu kontroli wykonania budżetu

8.2. Przepisy traktatowe dotyczące kontroli

wykonania budżetu

8.3. Kontrola przez Trybunał Obrachunkowy

8.4. Kontrola przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych

8.5. Ewentualna rola Prokuratury Europejskiej

9. Wsparcie oddziaływania finansowego Unii Europejskiej przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Gwarancyjny

9.1. Geneza Europejskiego Banku Inwestycyjnego

9.2. Charakter prawny i funkcjonowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego

9.3. Europejski Fundusz Inwestycyjny

9.4. Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w europejskim modelu zarządzania makroekonomicznego

10. Koordynacja polityk gospodarczych w Unii Europejskiej

10.1. Podstawowe wymiary interwencji legislacyjnej Unii Europejskiej w zakresie polityki fiskalnej państw członkowskich

10.2. Kryteria konwergencji

10.3. Pakt Stabilności i Wzrostu

11. Traktat z Lizbony a finanse Unii Europejskiej

11.1. Zasady budżetowe

11.2. Wykonanie budżetu i absolutorium budżetowe

11.3. Wieloletnie planowanie budżetowe i nowa procedura budżetowa

11.4. Koordynacja polityk gospodarczych