Spis treści

Prolog (Zdzisław Brodecki)   13

1. Czas   

2. Przestrzeń   

3. Czasoprzestrzeń   

Część I. Rozwój nauk kosmicznych. Teoria   

Rozdział 1. W poszukiwaniu wspólnego mianownika dla nauk kosmicznych (Edmund Wittbrodt, Zdzisław Brodecki)   

1.1. Innowacyjność u progu nowej ery   

1.2. Centralizacja czy system rozproszony?   

1.3. Polski kodeks kosmiczny. 3, 2, 1, start!   

1.4. Na styku horyzontów   

1.5. Gwiezdne wojny   

1.6. Jak dogonić Europę?   

Rozdział 2. Zarządzanie czy rządzenie przestrzenią kosmiczną (Katarzyna Malinowska)   

2.1. Wprowadzenie   

2.2. Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w kontekście globalnej, europejskiej i krajowej polityki kosmicznej   

2.3. Globalna polityka kosmiczna   

2.4. Europejska polityka kosmiczna   

2.5. Polska polityka kosmiczna   

2.6. Rządzenie i zarządzanie przestrzenią kosmiczną w kontekście prawa międzynarodowego i krajowego   

2.7. Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w kontekście instytucjonalnym   

2.8. Space Traffic Management a zarządzanie przestrzenią kosmiczną – wzmianka   

Rozdział 3. Rola i działalność międzynarodowych organizacji kosmicznych (Małgorzata Polkowska)   

3.1. Wstęp   

3.2. Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej   

3.3. Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Kosmicznych   

3.4. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny   

3.5. Międzynarodowy Instytut Prawa Kosmicznego   

3.6. Europejska Agencja Kosmiczna   

3.7. Instytut Europejskiej Polityki Kosmicznej   

3.8. INTELSAT, INMARSAT i INTERSPUTNIK   

3.9. Zakończenie   

Rozdział 4. Konflikt zasad w Kosmosie (Piotr Lewandowski)   

4.1. Zasady konkretyzujące idee   

4.2. Sprzeczności między zasadami   

4.3. Reguły kolizyjne   

4.4. Proporcjonalność   

4.5. Zero w zerojedynkowym deszczu   

Część II. Upstream i downstream. Praktyka   

Rozdział 1. Działalność człowieka w przestrzeni kosmicznej   

1.1. Integratorzy misji kosmicznych (Paweł Chyc, Jarosław Brzeziński, Aleksandra Koska-Legieć)   

1.1.1. Pojęcie obiektu kosmicznego   

1.1.2. Rejestry kosmiczne   

1.1.3. Jurysdykcja nad obiektami kosmicznymi   

1.1.4. Odpowiedzialność państw za obiekty kosmiczne   

1.1.5. Ograniczenia prawne działalności integratorów misji kosmicznych na przykładzie projektu

terraformowania marsa. Koncepcja terraformowania Marsa   

1.1.6. Korporacyjna osoba prawna jako integrator misji kosmicznej   

1.1.7. Znaczenie państwa wypuszczającego w przestrzeń obiekt kosmiczny   

1.1.8. Kontrolowane użycie technologii nuklearnej   

1.1.9. Szkodliwe zanieczyszczenie przestrzeni kosmicznej   

1.1.10. Użytkowanie i zawłaszczenie zasobów Marsa   

1.1.11. Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych   

1.1.12. Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych   

1.2. Wolność w przestrzeni kosmicznej (Mirosława Myszke-Nowakowska)   

1.2.1. Wprowadzenie   

1.2.2. Prawo krajowe   

1.2.3. Dostęp do przestrzeni kosmicznej   

1.2.4. Prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe   

1.2.5. Granice suwerenności   

1.2.6. Podsumowanie   

1.3. Actio popularis jako instrument kontroli przestrzegania norm z zakresu ochrony środowiska kosmicznego (Maja Głuchowska-Wójcicka, Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska)   

1.3.1. Przestrzeń kosmiczna na tle koncepcji wspólnego dziedzictwa ludzkości   

1.3.2. Pojęcie i status prawny środowiska kosmicznego   

1.3.3. Prawo do środowiska kosmicznego jako prawo człowieka   

1.3.4. Actio popularis jako prawny środek egzekwowania prawa do środowiska kosmicznego   

1.3.5. Arbitraż międzynarodowy   

1.4. Zbrojenia w Kosmosie (Małgorzata Polkowska)

1.4.1. Wstęp   

1.4.2. Rywalizacja amerykańsko-radziecka w kosmosie   

1.4.3. Wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej dla celów wojskowych   

1.4.4. Technologie podwójnego zastosowania (wojskowego i cywilnego)   

1.4.5. Zakończenie   

1.5. Teledetekcja w oceanologii (Mirosława Ostrowska, Mirosław Darecki)   

1.5.1. Przedmiot badań   

1.5.2. Początki oceanografii satelitarnej   

1.5.3. Algorytmy satelitarne w oceanologii   

1.5.4. Teledetekcja satelitarna Morza Bałtyckiego   

1.5.5. Teraźniejszość oceanografii satelitarnej   

1.5.6. System Satelitarnej kontroli środowiska Morza Bałtyckiego – SatBałtyk   

Rozdział 2. Efektywność działania w przestrzeni kosmicznej   

2.1. Innowacyjność gospodarki (Marek Bury, Paweł Chyc)   

2.1.1. Wprowadzenie   

2.1.2. Prawo własności przemysłowej w przestrzeni eksterytorialnej   

2.1.2.1. Prawo własności przemysłowej w obszarach morskich nienależących do terytorium państwa   

2.1.2.2. Prawo własności przemysłowej poza mezosferą ziemską   

2.1.3. Prawo międzynarodowe publiczne obowiązujące w polskiej przestrzeni prawnej   

2.1.4. Konwencja paryska i instytucja pierwszeństwa   

2.1.5. Układ o współpracy patentowej   

2.1.6. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich   

2.1.7. Porozumienie w sprawach handlowych aspektów praw własności intelektualnej   

2.1.8. Patent europejski o jednolitym skutku   

2.1.9. Wnioski   

2.2. Sztuczne satelity jako infrastruktura krytyczna globalnej wioski (Wojciech Zawadzki)   

2.3. Rozwój prawa (Paulina Topolska)   

2.3.1. Najważniejsze zasady prawa kosmicznego w kontekście nowych form działalności w przestrzeni kosmicznej   

2.3.2. Braki traktatu o przestrzeni kosmicznej   

2.3.2.1. Brak definicji podstawowych pojęć   

2.3.2.2. Szybki rozwój technologii kosmicznych   

2.3.3. Udział sektora prywatnego   

2.3.4. Prognozy rozwoju prawa kosmicznego   

2.3.4.1. Współczesny traktat   

2.3.4.2. Modyfikacja i / lub rozszerzenie niektórych postanowień traktatu o przestrzeni kosmicznej   

2.3.4.3. Utrzymanie status quo   

2.3.4.4. Odstąpienie od traktatu   

2.3.5. Podsumowanie   

Rozdział 3. Sprawiedliwość w przestrzeni kosmicznej (Izabela Marcinkowska, Beata Kolarz)   

3.1. Sprawiedliwy dostęp do infrastruktury kosmicznej   

3.1.1. Globalny interes publiczny   

3.1.2. Telekomunikacja satelitarna   

3.1.2.1. Sprawiedliwy dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej   

3.1.2.2. Sprawiedliwy dostęp do miejsc na orbitach oraz częstotliwości radiowych   

3.1.2.3. Sprawiedliwy dostęp do technologii   

3.1.3. Energia słoneczna   

3.1.4. Nawigacja Satelitarna   

3.1.4.1. Sprawiedliwy dostęp do usług GNSS   

3.1.5. Teledetekcja   

3.1.5.1. Sprawiedliwy dostęp do informacji   

3.1.5.2. Wykorzystanie satelitów a dostęp do danych   

3.1.5.3. Prawo do ochrony danych osobowych   

3.1.5.3.1. Obowiązek przestrzegania zasad dotyczących danych osobowych   

3.2. Podział zasobów (Maciej Nyka)   

3.2.1. Wstęp   

3.2.2. Zasoby kosmiczne   

3.2.3. Status prawny obiektów kosmicznych   

3.2.4. Status prawny zasobów kosmicznych   

3.2.5. W poszukiwaniu modelu podziału i korzystania z zasobów kosmicznych   

3.2.6. Ochrona zasobów kosmicznych   

3.2.7. Obiekty kosmiczne i bezpieczeństwo ruchu kosmicznego   

3.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw za szkody kosmiczne (Magdalena Konopacka)   

3.3.1. Katastrofy obiektów kosmicznych   

3.3.2. Konwencja o odpowiedzialności   

3.3.3. Ustawowe odesłanie do konwencji o odpowiedzialności w projekcie polskiej ustawy   

3.3.4. Commercial Space Launch Competitiveness Act 2015 i jego reperkusje   

Epilog (Zdzisław Brodecki)   

1. Kod nowej cywilizacji kosmicznej   

1.1. Teorie cywilizacji   

1.2. Kod stworzenia świata   

1.3. Triada idei   

1.4. Trzy aspekty badawcze   

1.5. Zasady konkretyzujące idee   

1.6. Holistyczny punkt widzenia