Spis treści

​Rozdział 1

Regulacje unijne odnoszące się doroli drugich izb parlamentów państw członkowskich

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Drugie izby parlamentów państw członkowskich w świetle postanowień traktatów ustanawiających Wspólnoty

1.3. Drugie izby parlamentów państw członkowskich w świetle postanowień Traktatu z Maastricht,Traktatu z Amsterdamu, Traktatu z Nicei i Traktatu konstytucyjnego

1.3.1. Drugie izby parlamentów państw członkowskich w świetle postanowień Traktatu z Maastricht

1.3.2. Drugie izby parlamentów państw członkowskich w świetle postanowień Traktatu z Amsterdamu

1.3.3. Drugie izby parlamentów państw członkowskich w świetle postanowień Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej

1.3.4. Drugie izby parlamentów państwczłonkowskich w świetle postanowień Traktatu z Nicei

1.3.4.1. Dyskusja nad „finalite”projektu europejskiego

1.3.4.2. Rola drugiej izby parlamentupaństwa członkowskiego w dyskusji podczas KonferencjiMiędzyrządowej 2000

1.3.4.3. Postanowienia Traktatu z Nicei

1.3.4.4. Drugie izby parlamentówpaństw członkowskich w okresie postnicejskim

1.3.5. Drugie izby parlamentów państwczłonkowskich w świetle postanowień Traktatu konstytucyjnego

1.3.5.1. Drugie izby parlamentówpaństw członkowskich w pracach Konwentu Europejskiego

1.3.5.1.1. Udział przedstawicielidrugich izb parlamentów państw członkowskich w pracach Konwentu

1.3.5.1.2. Wyniki obrad Konwentu wsprawie pozycji drugich izb parlamentów państw członkowskich

1.3.5.2. Drugie izby parlamentówpaństw członkowskich w świetle postanowień Traktatukonstytucyjnego

1.3.5.2.1. Projekt Konwentu i obradyKonferencji Międzyrządowej 2003/2004

1.3.5.2.2. Drugie izby parlamentówpaństw członkowskich w świetle postanowień Protokołu nr 1

1.3.5.2.3. Drugie izby parlamentówpaństw członkowskich w świetle postanowień Protokołu nr 2

1.3.5.3. Drugie izby parlamentówpaństw członkowskich w świetle innych postanowień Traktatukonstytucyjnego

1.4. Drugie izby parlamentów państwczłonkowskich w świetle postanowień Traktatu z Lizbony

1.4.1. Odrzucenie Traktatukonstytucyjnego i okres refleksji

1.4.2. Okres negocjacji mandatuKonferencji Międzyrządowej 2007 i jej przebieg

1.4.3. Drugie izby parlamentów państwczłonkowskich w świetle postanowień TUE i TFUE (w brzmieniunadanym przez Traktat z Lizbony)

1.4.4. Drugie izby parlamentów państwczłonkowskich w świetle postanowień Protokołu w sprawie roliparlamentów narodowych w Unii Europejskiej

1.4.5. Drugie izby parlamentów państwczłonkowskich w świetle postanowień Protokołu w sprawiestosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

1.5. Wnioski

Rozdział 2

Kompetencje drugich izb w sprawach UE

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Pozycja ustrojowa drugich izb

2.3. Ewolucja funkcji tradycyjnych

2.3.1. Udział drugich izb wzałożycielskich państwach członkowskich w procedurze ratyfikacjitraktatów ustanawiających Wspólnoty

2.3.2. Udział drugich izb w procedurzeratyfikacji „własnych” traktatów akcesyjnych

2.3.3. Udział drugich izb w procedurzeratyfikacji traktatów rewizyjnych

2.3.4. Udział drugich izb wstanowieniu prawa krajowego koniecznego do zagwarantowaniaefektywności prawu UE

2.4. Nowe elementy funkcji europejskiej

2.4.1. Komisje w drugich izbachodpowiedzialne za sprawy UE

2.4.1.1. Rozwój komisji w drugichizbach odpowiedzialnych za sprawy UE

2.4.1.2. Podstawa prawna komisji wdrugich izbach odpowiedzialnych za sprawy UE

2.4.1.3. Skład komisjiodpowiedzialnych za sprawy UE w drugich izbach

2.4.1.4. Kompetencje komisji w drugichizbach odpowiedzialnych za sprawy UE

2.4.2. Mechanizm współdziałaniadrugich izb z rządem w sprawach UE

2.4.2.1. Podstawa prawna mechanizmuwspółdziałania drugich izb z rządem w sprawach UE

2.4.2.2. Rodzaje mechanizmówwspółdziałania drugich izb z rządem w sprawach UE

2.4.2.3. Wpływ inicjatywy KomisjiEuropejskiej z września 2006?r. na mechanizm współdziałaniadrugich izb z rządem w sprawach UE w latach 2006–2009

2.4.3. Przekazywanie drugim izbominformacji dotyczących UE

2.4.3.1. Rozwój zakresu informacjiprzekazywanych drugim izbom w sprawach UE

2.4.3.2. Krajowa podstawa prawnainformacji w sprawach UE przekazywanych drugiej izbie

2.4.3.3. Zakres informacji w sprawachUE przekazywanych drugiej izbie

2.4.3.4. Intensyfikacja informowaniadrugich izb w sprawach UE

2.4.4. Mechanizm monitorowaniaprzestrzegania zasady pomocniczości

2.4.4.1. Udział drugich izb wmechanizmie wczesnego ostrzegania w odniesieniu do zasadypomocniczości w latach 2005–2009

2.5. Przygotowanie do sprostania nowymzadaniom określonym w Traktacie z Lizbony

2.6. Wnioski

Rozdział 3

Współpraca między drugimi izbami wsprawach UE

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Formy współpracy między drugimiizbami

3.2.1. COSAC

3.2.1.1. Podstawa działania i status

3.1.2. Struktura i procedury działaniaCOSAC

3.2.1.3. Procedura podejmowania decyzji

3.2.1.4. Zadania COSAC

3.2.1.5. Działalność COSAC

3.2.1.5.1. Umocnienie współpracymiędzy komisjami do spraw UE i mechanizmu oddziaływania na własnerządy

3.2.1.5.2. Pilotażowe projektydotyczące monitorowania zasady pomocniczości w latach 2005–2009

3.2.1.5.3. Wykorzystanie kontroliparlamentarnej w sprawach UE

3.2.1.5.4. Debaty w parlamentach państwczłonkowskich na temat programów legislacyjnych KomisjiEuropejskiej

3.2.2. Podsumowanie

3.3. Konferencja PrzewodniczącychParlamentów Unii Europejskiej

3.3.1. Podstawa działania KPPUE

3.3.2. Struktura i procedury działaniaKPPUE

3.3.3. Zadania KPPUE

3.3.4. Praktyka działania KPPUE

3.4. Europejskie Centrum Badań iDokumentacji Parlamentarnej

3.4.1. Podstawa działania ECPRD

3.4.2. Struktura i procedury działaniaECPRD

3.4.3. Zadania ECPRD

3.4.4. Praktyka działania ECPRD

3.5. Międzyparlamentarna WymianaInformacji w sprawach UE (IPEX)

3.5.1. Podstawy działania IPEX

3.5.2. Struktura i procedury działaniaIPEX

3.5.3. Zadania i formy działania IPEX

3.5.4. Praktyka działania IPEX

3.6. Inne formy współpracy drugichizb

3.6.1. Wprowadzenie

3.6.2. Współpraca w ramach GrupyWyszehradzkiej (GW)

3.6.2.1. Podstawy współpracy

3.6.2.2. Zadania współpracy

3.6.2.3. Struktura i procedurydziałania

3.6.2.4. Praktyka współpracyparlamentów państw członkowskich w ramach Grupy Wyszehradzkiej

3.6.3. Spotkania przewodniczącychparlamentów państw Partnerstwa Regionalnego

3.6.3.1. Podstawy działania

3.6.3.2. Zadania współpracy

3.6.3.3. Struktura współpracy

3.6.3.4. Praktyka współpracy

3.6.4. Stowarzyszenie Senatów Europy

3.6.4.1. Podstawy współpracy

3.6.4.2. Struktura działania

3.6.4.3. Zadania i praktyka

3.6.5. Zgromadzenie Parlamentarne Uniidla Śródziemnomorza (ZPUŚ)

3.6.5.1. Struktura i procedurydziałania

3.6.5.2. Zadania i praktyka

3.6.6. Środkowoeuropejski SzczytPrzewodniczących Parlamentów

3.7. Wnioski

Rozdział 4

Współpraca drugich izb z instytucjamii innymi organami UE

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Współpraca drugich izb zParlamentem Europejskim

4.2.1. Podstawy współpracy

4.2.2. Zadania i formy współpracy

4.3. Współpraca drugich izb z KomisjąEuropejską

4.3.1. Podstawy współpracy

4.3.2. Zadania współpracy

4.3.3. Intensyfikacja współpracy wwyniku bezpośredniego przekazywania dokumentów przez KomisjęEuropejską w latach 2006–2009

4.3.4. Inne formy współpracy drugichizb z Komisją Europejską

4.4. Współpraca drugich izb z RadąUE

4.4.1. Dotychczasowy stan współpracydrugich izb z Radą UE

4.4.2. Postanowienia dotyczącewspółpracy drugich izb z Radą UE zawarte w Traktacie z Lizbony

4.5. Współpraca drugich izb z RadąEuropejską

4.5.1. Dotychczasowy stan współpracydrugich izb z Radą Europejską

4.5.2. Postanowienia dotyczącewspółpracy drugich izb z Radą Europejską zawarte w Traktacie zLizbony

4.6. Współpraca drugich izb zTrybunałem Obrachunkowym

4.6.1. Podstawy współpracy

4.6.2. Zadania współpracy

4.6.3. Praktyka współpracy

4.7. Współpraca drugich izb zTrybunałem Sprawiedliwości UE

4.8. Wnioski

Rozdział 5

Rola Senatu RP w sprawach UE w świetleregulacji UE

5.1. Wprowadzenie

5.2. Ewolucja funkcji tradycyjnych

5.2.1. Udział Senatu w procedurzeratyfikacji traktatów akcesyjnych i rewizyjnych

5.2.1.1. Procedura ratyfikacjitraktatów akcesyjnych i rewizyjnych

5.2.1.2. Udział Senatu w procedurzeratyfikacji traktatu akcesyjnego dotyczącego członkostwa Polski wUE

5.2.1.3. Udział Senatu w procedurzeratyfikacyjnej traktatów rewizyjnych

5.2.1.3.1. Procedura ratyfikacyjnaTraktatu konstytucyjnego

5.2.1.3.2. Procedura ratyfikacyjnaTraktatu z Lizbony

5.2.1.4. Udział Senatu w procedurzeratyfikacyjnej traktatu o akcesji państw trzecich

5.2.2. Udział Senatu w stanowieniuprawa koniecznego do zagwarantowania efektywności prawu UE

5.3. Nowe elementy funkcji europejskiej

5.3.1. Struktury w Senacieodpowiedzialne za sprawy UE

5.3.1.1. Komisja Spraw UniiEuropejskiej Senatu RP – Geneza powstania

5.3.1.1.1. Okres stowarzyszenia Polski

5.3.1.1.2. Okres po podpisaniu TraktatuAkcesyjnego

5.3.1.2. Podstawa prawna oraz powstanieKomisji Spraw Unii Europejskiej

5.3.1.3. Przedmiotowy zakres działaniaKSUE

5.3.1.4. Tryb pracy Komisji Spraw UniiEuropejskiej nad dokumentami UE (proces tzw. scrutiny)

5.3.1.4.1. Posiedzenia Komisji SprawUnii Europejskiej

5.3.1.5. Komisja Spraw UniiEuropejskiej Senatu RP a Komisja do spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

5.3.2. Mechanizm współdziałaniaSenatu z rządem w sprawach UE

5.3.2.1. Udział Senatu w kreowaniustanowiska Polski w procesie stanowienia prawa UE

5.3.2.1.1. Charakter i rodzaj opinii

5.3.2.1.2. Wypracowanie opinii w trybieart. 7 nowej ustawy

5.3.2.1.3. Wypracowanie opinii w trybieart. 8 nowej ustawy

5.3.2.1.4. Wypracowanie opinii w trybieart. 10 ust. 2 nowej ustawy

5.3.2.1.5. Wypracowanie opinii w trybieart. 11 ust. 1 nowej ustawy

5.3.2.1.6. Wypracowanie opinii w trybieart. 12 nowej ustawy

5.3.2.1.7. Niezasięgnięcie opiniiSenatu przez rząd

5.3.2.2. Postanowienia nowej ustawyodnoszące się do udziału Senatu w kształtowaniu stanowiska Polskina forum Unii Europejskiej

5.3.2.2.1. Udział Senatu w mechanizmiekontroli stosowania tzw. kładki

5.3.2.2.2. Wyrażanie sprzeciwu przezSenat

5.3.2.2.3. Udział Senatu w procedurzezwołania konwentu

5.3.2.2.4. Postanowienia nowej ustawyodnoszące się do procedur kładek z zastrzeżeniem „zatwierdzenia”przez państwa członkowskie i procedury wystąpienia z UE

5.3.3. Przekazywanie Senatowiinformacji dotyczących UE

5.3.4. Udział Senatu w mechanizmiemonitorowania przestrzegania zasady pomocniczości

5.3.5. Udział Senatu we współpracymiędzyparlamentarnej w sprawach UE

5.3.5.1. Współpraca Senatu zparlamentami innych państw członkowskich

5.3.5.1.1. Współpraca w ramach COSAC

5.3.5.1.2. Współpraca Senatu w ramachKPPUE

5.3.5.1.3. Współpraca w ramach IPEX iECPRD

5.3.5.2. Współpraca Senatu zinstytucjami UE

5.3.5.2.1. Współpraca z ParlamentemEuropejskim

5.3.5.2.2. Współpraca z KomisjąEuropejską

5.3.5.2.3. Współpraca z RadąEuropejską

5.3.5.2.4. Współpraca z Radą UE

5.3.5.2.5. Współpraca z TrybunałemObrachunkowym

5.3.5.3. Polityczna współpracamiędzyparlamentarna Senatu o charakterze regionalnym

5.4. Wnioski