Szymon Tarapata

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat wykonujący zawód w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Od 1 listopada 2016 r. realizuje grant badawczy finansowany przez NCN o nazwie FUGA-5 pt. „Model przypisania sprawstwa w polskim prawie karnym”.

W roku 2009 uzyskał stopień magistra nauk prawnych na podstawie rozprawy magisterskiej zatytułowanej „Przedmiot czynności wykonawczej jako znamię typu czynu zabronionego”. W latach 2009-2014 odbywał studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego UJ. W dniu 15 grudnia 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc dysertację doktorską pt. „Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczno-dogmatyczna” (recenzenci: prof. dr hab. A. Zoll; prof. dr hab. J. Giezek), sporządzoną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Piotra Kardasa. W latach 2010-2016 prowadził zajęcia ćwiczeniowe z prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.