Józef Koredczuk

Historyk ustroju i prawa, nauki prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Opolskiego.

Autor ponad 180 publikacji naukowych, w większości dotyczących dziejów procesu karnego (Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku. Z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku,Wrocław 1999; Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiwues modernes), Wrocław 2007 oraz Kształtowanie się modelu polskiego procesu karnego w latach 1918-1955, [w:] (red.) P. Hofmański, System prawa karnego procesowego,T. I, Cz. 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2013 i Ewolucja modelu postępowania przygotowawczego w polskim prawie karnymprocesowym, [w:] (red.) P. Hofmański, System prawa karnego procesowego, (red.) R.A. Stefański, T. X. Postępowanie przygotowawcze, Warszawa 2016, oraz wybranych zagadnień z dziejów prawa karnego materialnego i historii nauki prawa karnego w Polsce, Niemczech i Rosji.