Zbigniew Kmieciak

Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor prawie 300 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym takich prac, jak Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011 i Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014. Autor wielu projektów, ekspertyz i opinii prawnych przygotowanych dla potrzeb tworzenia i stosowania prawa.