Jan Olszanowski

Doktor nauk prawnych, referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu; pracownik naukowy Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor szeregu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz dotyczących tematyki egzekucji sądowej i administracyjnej.