Martyna Wilbrandt-Gotowicz

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka monografii: Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym (2005), Reforma systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (2007), Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych (2010), Produkty biobójcze - prawne aspekty wprowadzania do obrotu (2013).