Jan Galster

Profesor nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół trzech tematów: unijne prawo instytucjonalne, zagadnienia ustrojowe Unii Europejskiej, stosunek prawa wewnętrznego do europejskiego. Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta z Bonn i Volkswagena z Hanoweru. Prowadził wykłady na uniwersytetach w Moguncji i Oldenburgu. W dorobku ma kilka książek, m.in. : ”Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich”, Warszawa -Poznań-Toruń 1987, „Zasada przychylności wobec prawa międzynarodowego Ustawy Zasadniczej RFN”, Toruń 1995, „Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego”, Toruń 1995 (współautor), „Równowaga instytucjonalna jako kategoria doktrynalna, orzecznicza i normatywna. Studium zasady Unii Europejskiej”, Toruń 2008, „Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych”, Toruń 2013 (redaktor i współautor). Jest ponadto autorem kilkudziesięciu artykułów ,współautorem i redaktorem podręcznika: „Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony”, Toruń 2012 oraz „Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej”, Toruń 2006.