Paulina Justyńska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na konstytucyjnych aspektach procesu integracji europejskiej, w tym specyfice Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej/ponadnarodowej oraz jej porządku prawnego, zasadach ustrojowych i systemowych prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza zasadzie pierwszeństwa i skutku bezpośredniego,działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów konstytucyjnych państw członkowskich, a także na ochronie praw człowieka w Unii i na procesie jej akcesji do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Autorka publikacji z powyższego zakresu i licznych wystąpień na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.