Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej

prof. dr hab. Barbara Adamiak, dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, dr Mariusz Baran, dr Maciej Błażewski, dr Ziemowit Cieślik, dr Ewa Cisowska-Sakrajda, dr hab. Dorota Dąbek, dr Małgorzata Gajda-Durlik, mgr Maria Jędrzejczak, dr Tomasz Jędrzejewski, dr hab. Marcin Kamiński, prof. dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski, dr Przemysław Kledzik, mgr Tomasz Klemt, prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, dr Barbara Kowalczyk, mgr Andrzej Kraczkowski, mgr Konrad Łuczak, prof. dr hab. Czesław Martysz, dr hab. Monika Niedźwiedź, dr Jan Olszanowski , dr Przemysław Ostojski, dr hab. Wojciech Piątek, dr Ewa Pierzchała, dr Marcin Princ, dr Łukasz Prus, dr Monika Przybylska-Cząstkiewicz, dr hab. Piotr Rączka, mgr Konrad Różowicz, dr hab. Piotr Ruczkowski, dr Magdalena Sieniuć, mgr Robert Siuciński, dr hab. Agnieszka Skóra, mgr Lucyna Staniszewska, dr hab. prof.UWr Jerzy Supernat, dr hab. Robert Suwaj, dr hab. Dawid Sześciło, mgr Artur Szmigielski, dr hab. Grażyna Szpor, prof. dr hab. Marek Szydło, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz, mgr Przemysław Zdyb

Barbara Adamiak

Profesor zw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorka komentarza Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym i współautorka tomu 9 Prawo procesowe administracyjne w Systemie Prawa Administracyjnego (2 wydania), komentarza do KPA (14 wydań), komentarza do części procesowej Ordynacji podatkowej (14 wydań), podręcznika Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (14 wydań) i Metodyki pracy sędziego w sprawach administracyjnych (3 wydania) oraz ponad 200 publikacji – monografii, artykułów, studiów i glos z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa postępowania sadowoadministracyjnego.

Dobrochna Bach-Golecka

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), lista londyńska oraz Research Network on EU Administrative Law. Badania naukowe prowadziła m.in. w Centrum Lauterpachta na Uniwersytecie w Cambridge, Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Autorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, administracji publicznej oraz praw człowieka.

Mariusz Baran

Adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w X konkursie  na stypendia dla wybitnych młodych naukowców) oraz stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (konkurs Sonata 11), radca prawny. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji; odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska oraz prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego.

Maciej Błażewski

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, specjalista z prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz e-administracji.

Ziemowit Cieślik

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, naczelnik Wydziału Analiz Prawa Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, autor publikacji z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej.

Ewa Cisowska-Sakrajda

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, laureatka konkursu „Sędzia Europejski 2015”, autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym poświęconym problematyce współpracy państw w dochodzeniu określonych kategorii należności pieniężnych oraz transgranicznym doręczeniom dokumentów urzędowych i sądowych, oraz współautorka Komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Doradcy podatkowego w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Dorota Dąbek

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Autorkalicznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym zwłaszcza dotyczących źródeł prawa administracyjnego, aktów prawa miejscowego, samorządu terytorialnego i roli sędziów w procesie stanowienia prawa. Współautorka m.in. komentarzy do ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa oraz Komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Małgorzata Gajda-Durlik

Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego – Zakład Postępowania Administracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W latach 2011 – 2016 Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji WSPiA, Dyrektor Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu Wydziału Prawa i Administracji WSPiA, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.

Maria Jędrzejczak

Doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor dwóch czasopism prawniczych. Autorka i współautorka artykułów oraz monografii z zakresu prawa administracyjnego. Redaktor naukowy monografii "Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym" oraz współautorka podręcznika do konwersatoriów z legislacji administracyjnej. Prelegentka na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz ich organizatorka. Aktywna działaczka ruchu naukowego i samorządowego.

Tomasz Jędrzejewski

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji i Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; doradca prawny Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac i licznych ekspertyz z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczących administracyjnego postępowania egzekucyjnego, samorządu gospodarczego i szkolnictwa wyższego.

Marcin Kamiński

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor publikacji z zakresu nauki prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, w tym monografii "Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne", "Prawo administracyjne intertemporalne", Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja".

Dariusz Ryszard Kijowski

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Legislacyjnej w latach 1994-1997 oraz od 2010 r. do chwili obecnej, członek Trybunału Stanu w latach 2005-2015, praktyk administracji (jako członek i prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od 1990 r. do chwili obecnej). Uczestnik i kierownik zespołu ekspertów powołanego przez RPO do opracowania trzeciego projektu ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego, uczestnik i kierujący zespołami do przygotowania projektu ustawy o sko (działającego przy Pełnomocniku Rządu ds. samorządu terytorialnego w latach 1991-1994), do przygotowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (działającego przy Biurze Reformy Administracji Publicznej w KPRM w roku 1998) i do przygotowania projektów ustaw o dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym (działającym przy Instytucie Spraw Publicznych w latach 1999-2000). Autor kilku monografii i ponad 100 publikacji naukowych z zakresu nauki prawa i postępowania administracyjnego.

Przemysław Kledzik

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tomasz Klemt

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach dot. europejskiego prawa administracyjnego oraz compliance. Stypendysta i laureat programów krajowych i zagranicznych, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Zbigniew Kmieciak

Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor prawie 300 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym takich prac, jak Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011 i Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014. Autor wielu projektów, ekspertyz i opinii prawnych przygotowanych dla potrzeb tworzenia i stosowania prawa.

Barbara Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu porównawczego i europejskiego prawa administracyjnego, specjalizuje się w prawie azylowym.

Andrzej Kraczkowski

Członek Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor Komentarza do Kodeksu Postępowania Administracyjnego pod redakcją prof. dra hab. R. Hausera i prof. dra hab. M. Wierzbowskiego. Współredaktor polskiego wydania ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Konrad Łuczak

Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor artykułów i glos z zakresu administracyjnego prawa procesowego, wykładni prawa administracyjnego oraz wpływu prawa Unii Europejskiej na polskie prawo administracyjne procesowe.

Czesław Martysz

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego ogólnego i egzekucyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa ochrony środowiska.

Monika Niedźwiedź

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, autorka wielu publikacji z zakresu prawa europejskiego, w szczególności stosunków zewnętrznych UE oraz europeizacji krajowego prawa administracyjnego.

Jan Olszanowski

Doktor nauk prawnych, referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu; pracownik naukowy Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor szeregu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz dotyczących tematyki egzekucji sądowej i administracyjnej.

Przemysław Ostojski

Starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, adiunkt w WSZiB w Poznaniu, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego w administracji, a także postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa podatkowego.

Wojciech Piątek

Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz starszy specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji.

Ewa Pierzchała

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, kierownik studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej, zainteresowania naukowe koncertują się wokół tematyki postępowania administracyjnego, adwokat.

Marcin Princ

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Centrum Badań Migracyjnych UAM, The International Association for the Study of Forced Migration oraz współpracownik Migrant Info Point w Poznaniu. Autor opracowań naukowych związanych z administracyjnoprawnym statusem jednostki w państwie.

Łukasz Prus

Doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zasady ogólne i wartości prawa administracyjnego Unii Europejskiej oraz komparatystykę prawniczą. Jest autorem publikacji z zakresu porównawczego i europejskiego prawa administracyjnego. Adwokat.

Monika Przybylska-Cząstkiewicz

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wykładowca prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego, autorka opracowań z zakresu prawa antymonopolowego, regulacyjnego oraz prawa energii odnawialnej.

Piotr Rączka

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac i licznych ekspertyz z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczących administracyjnego postępowania egzekucyjnego, samorządu terytorialnego i zawodowego.

Konrad Różowicz

Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawnik współpracujący z Kancelarią Radcy Prawnego Mirosława Różowicza w Poznaniu, autor licznych artykułów z zakresu  prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska oraz prawa spółdzielczego, doradca oraz szkoleniowiec.

Piotr Ruczkowski

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; Członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego i Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; autor ponad 100 opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym, monografii, podręczników, komentarzy i artykułów z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa podatkowego i publicznego prawa gospodarczego.

Magdalena Sieniuć

Adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę postępowania administracyjnego, sądowej kontroli administracji i stopni naukowych. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, samorządu terytorialnego i stopni naukowych.

Robert Siuciński

Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Referent podczas międzynarodowych konferencji naukowych m.in. w Irlandii, Czechach, Słowacji, Litwie i Ukrainie. Kierownik projektu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendysta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Brescii.

Agnieszka Skóra

Doktor habilitowany w zakresie prawa administracyjnego (2010 r.), specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących polskiego postępowania administracyjnego, porównawczego postępowania administracyjnego (w szczególności w państwach postradzieckich oraz azjatyckich) oraz prawa nowych technologii. Pracownik naukowy WPiA UG, WPiA UMK, następnie WPiA UWM. Kierownik Katedry Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego na WPiA UWM w Olsztynie. Były członek SKO w Gdańsku.

Lucyna Staniszewska

Adwokat, doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jerzy Supernat

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych prac z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, członek sieci badawczej prawa administracyjnego Unii Europejskiej: the Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL). Jego książki to m.in.: Administracja i prawo administracyjne. Słownik polsko-angielski (Wrocław 2011); Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane (Wrocław 2013).

Robert Suwaj

Profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu teorii prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem procedur administracyjnych. Praktyk zajmujący się orzekaniem w sprawach administracyjnych, m.in. jako etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Autor ponad 100 publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Uczestnik, referent i organizator konferencji i seminariów naukowych, prowadzący cykliczne szkolenia i warsztaty praktyczne dla urzędników z zakresu proceduralnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.

Dawid Sześciło

Doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie nauka o administracji. Adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (2014-2015); odbywał wizyty studyjne i wykładał gościnnie na uniwersytetach w Szwecji, Austrii, Portugalii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Ekspert OECD Sigma do spraw reform administracji publicznej w państwach starających się o przyjęcie do Unii Europejskiej

Artur Szmigielski

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent prawa i europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik administracji publicznej.

Grażyna Szpor

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Prawa Informatycznego. Kierownik Podyplomowych Studiów Prawno-Informatycznych Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych. Profesor na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prezes Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego w Warszawie.

Marek Szydło

Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert do spraw legislacji w Kancelarii Sejmu. Radca prawny. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności prawo gospodarcze publiczne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej. Jest autorem kilkunastu monografii naukowych oraz stu kilkudziesięciu innych publikacji naukowych, w tym kilkunastu prac w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (JCR).

Marek Wierzbowski

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego UW i przewodniczący Rady Instytutu Nauk Prawno Administracyjnych UW, visiting professor na szeregu uniwersytetów amerykańskich. Członek Rady European Law Institute (ELI), przewodniczy Polskiemu Centrum ELI. Członek Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Partner Prof. Wierzbowski i Partnerzy adwokaci i Radcowie Prawni, wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters.

Martyna Wilbrandt-Gotowicz

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka monografii: Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym (2005), Reforma systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (2007), Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych (2010), Produkty biobójcze - prawne aspekty wprowadzania do obrotu (2013).

Przemysław Zdyb

Asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa energetycznego.

ISBN: 978-83-7627-135-4
Nr katalogowy: 1139
Wydanie: 1
Data wydania: 2017/01
Seria: Monografie
Oprawa: miekka
Format: 165 x 235
Ilość stron: 481

spis treści

Dostępność publikacji:

Cena: 65.00 zł


poleć znajomemu

UWAGA - z powodu prac modernizacyjnych naszego serwisu internetowego, wszystkie zakupy książek w trybie "on line" będą realizowane za pośrednictwem serwisu Allegro (opcja "KUPUJĘ TERAZ"). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody można złożyć zamówienie e-mailem (opcja "ZAMAWIAM E-MAILEM").

Zapewniamy Państwa, że wybór opcji w żaden sposób nie wpłynie to na jakość i tempo realizacji sprzedaży. Po kliknięciu jednego z poniższych linków nastąpi przekierowanie do realizacji jednej z wybranych opcji.  W przypadku serwisu Allegro prosimy kontynuować zakupy według procedur udostępnionych przez Serwis.


KUPUJĘ TERAZ


ZAMAWIAM E-MAILEM


Niezaprzeczalnym walorem książki jest dobór jej tematu. Podejmuje ona zagadnienie ważne, aktualne i dynamiczne, powodujące implikacje dla unijnego i krajowego prawa administracyjnego. [...] Osią rozważań w książce jest prawo administracyjne Unii Europejskiej i model postępowania administracyjnego jej instytucji, organów i jednostek organizacyjnych. Zakres książki objął cały kształt postępowania administracyjnego UE, a w szczególności wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych, wydawanie przepisów przez organy administracji, zawieranie umów, wzajemną pomoc i współpracę między organami oraz administracyjne zarządzanie informacjami [...].

Szerokie ujęcie tematyki książki czyni z niej bardzo praktyczną pozycję, do której mogą sięgać, obok studentów prawa, administracji i zarządzania, także praktycy prawa i administracji.z recenzji prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka
Polecaj i kupuj taniej

Darmowe przesyłki

Zakup grupowy

Jak publikować w EuroPrawo


Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności