Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom IX, wydanie 3 - pytania kontrolne [1096]a

Zestawienie wg kolejności alfabetycznej.

Pytanie Rozdział
Co przewidywały tzw. kryteria kopenhaskie i jakie było ich znaczenie polityczne i prawne? 1
Co służy zapewnieniu skuteczności prawu Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym? 5
Co to znaczy, że w odniesieniu do spraw europejskich polski system litygacyjny wykazuje cechy rozproszenia? 6
Czy przyznane Polsce derogacje w zakresie podatków mogą mieć znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej? 3
Czy Senat uczestniczy w procedurze opiniowania kandydatów na najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej? 7
Data podpisania Traktatu akcesyjnego dotyczącego Polski oraz data jego wejścia w życie. 2
Dlaczego postanowienia Konstytucji RP odnoszące się do członkostwa Polski w Unii Europejskiej można ujmować jako „konstytucyjny akt integracyjny”? Jakie są kluczowe elementy takiego aktu? 4
Główne problemy związane z przedmiotowym zakresem przekazania kompetencji organów władzy państwowej na organizację międzynarodową. Jakie znaczenie ma sprecyzowanie, że w toku przekazania chodzić może jedynie o „niektóre sprawy”? 4
Główne wyzwania dla nowych państw członkowskich związane z reformą ustrojową Unii Europejskiej. 9
Jak był zorganizowany proces negocjacji akcesyjnych Polski po stronie Unii Europejskiej? 1
Jak był zorganizowany proces negocjacji akcesyjnych w Polsce? 1
Jak jest w Polsce zorganizowany samorząd terytorialny? 8
Jaka była istota tzw. kompromisu nicejskiego i dlaczego był on ważny dla państw przystępujących? 9
Jaka jest rola Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w systemie koordynacji polityki europejskiej w Polsce? 6
Jaką rolę w procesie integracji Polski z Unia Europejską odegrał Urząd Komitetu Integracji Europejskiej? Jaka była instytucjonalna ewolucja UKIE? 1
Jaki jest zakres udziału komisji zajmujących się sprawami Unii Europejskiej w obydwu izbach parlamentu w wykonywaniu prawa UE? 7
Jaki jest zakres związania nowego państwa członkowskiego aktami prawa wspólnotowego wydanymi przed jego przystąpieniem do Unii Europejskiej? Jakie zasady ustala Traktat akcesyjny? 2
Jaki mógł być potencjalny efekt zastosowania klauzul bezpieczeństwa wobec nowych państw członkowskich Unii po rozszerzeniu? 3
Jaki zakres informowania Sejmu i Senatu o sprawach Unii Europejskiej został przewidziany w ustawie kooperacyjnej? 7
Jakie akty prawa Unii Europejskiej wymagają implementacji? 5
Jakie było nastawienie Polski do reformy ustrojowej Unii Europejskiej w toku tzw. okresu refleksji oraz podczas negocjacji przygotowujących Konferencję Międzyrządową 2007? 9
Jakie były główne etapy integracji Polski z Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Unią Europejską w latach 1989–2004? 1
Jakie były główne inicjatywy Polaków dotyczące integracji europejskiej przed 1945 r.? 1
Jakie były najważniejsze okresy przejściowe odnoszące się do dostosowań infrastrukturalnych? 3
Jakie elementy procedury prawodawczej służą zapewnieniu prawidłowej implementacji lub wykonania aktów prawa Unii Europejskiej? 5
Jakie formy współdziałania parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej wytworzyły się do tej pory? 7
Jakie instytucje opracowują stanowisko Polski w postępowaniach przed sądami unijnymi? 5
Jakie istnieje powiązanie pomiędzy ustaleniami wewnątrz-unijnymi w sprawie ram budżetowych a wynikami negocjacji w odniesieniu do płatności bezpośrednich w rolnictwie? 3
Jakie najważniejsze obszary zostały w przypadku Polski objęte okresami przejściowymi? 3
Jakie nowe zadania zostały przewidziane dla parlamentów państw członkowskich w postanowieniach Traktatu z Lizbony? 7
Jakie okresy przejściowe zastosowano w odniesieniu do wzajemnego uznawania kwalifikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej? 3
Jakie postanowienia Konstytucji RP wymagałyby sprecyzowania w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej? 4
Jakie problemy konstytucyjnoprawne są związane ze statusem prawa pierwotnego Unii Europejskiej w polskim krajowym porządku prawnym? 4
Jakie problemy konstytucyjnoprawne są związane ze statusem prawa pochodnego Unii Europejskiej w polskim krajowym porządku prawnym? 4
Jakie problemy wiązały się z podjęciem prac nad wdrożeniem wspólnotowego i unijnego porządku prawnego przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej? 5
Jakie są najważniejsze zadania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawach dotyczących Unii Europejskiej? 8
Jakie są podstawy prawne mechanizmu współpracy Sejmu i Senatu z rządem w sprawach Unii Europejskiej? 7
Jakie są ramy i formy współpracy parlamentu z rządem w dziedzinie polityki europejskiej? 6
Jakie są rodzaje konsultacji projektów krajowych aktów prawnych z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Centralnym? 5
Jakie są sposoby udziału partnerów społecznych w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej? 8
Jakie znaczenie dla ustalenia składu Komisji Europejskiej ma Traktat z Lizbony? 2
Kiedy rozpoczęły się prace nad dostosowaniem istniejącego prawa krajowego do wymogów prawa Unii Europejskiej? Jakie instytucje brały udział w tych pracach? 5
Kogo w prawie polskim uznaje się za partnerów społecznych? 8
Kompetencje Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej. 8
Konstrukcja okresu przejściowego w zakresie swobodnego przepływu kapitału – zasady zakupu ziemi rolnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3
Konstrukcja okresu przejściowego w zakresie swobodnego przepływu pracowników. 3
Które postanowienia Konstytucji RP odgrywają najistotniejszą rolę w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej? Jakie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają kluczowe znaczenie dla interpretacji tych postanowień? 4
Mechanizm wyłaniania polskich kandydatów na członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 8
Na czym polega istota koncepcji „wieloskładnikowego charakteru obowiązującego prawa” w Polsce, określonej w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r.? Jaką rolę odgrywają w tej koncepcji zasady „obopólnie przyjaznej wykładni” i „kooperatywnego współstosowania”? 4
Na czym polega niejasność instytucjonalnego podziału kompetencji w zakresie polityki europejskiej między Radą Ministrów a Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej? 6
Na czym polega polski system koordynacji polityki europejskiej, jakie ambicje realizuje i na jakie sfery oddziałuje? 6
Na czym polega rola Komitetu Regionów w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej? 8
Na czym polegała specyfika przejściowych rozwiązań instytucjonalnych dotyczących Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej? Które z tych problemów zachowały aktualność w 2009 r. w związku z wyborami do Parlamentu i powołaniem nowego składu Komisji? 2
Najważniejsze czynniki, które doprowadziły do odrzucenia Traktatu konstytucyjnego. Dlaczego wynik referendów we Francji i w Niderlandach był negatywny? 9
Najważniejsze problemy podniesione przez polską delegację w toku Konferencji Międzyrządowej 2007. W jakim zakresie zostały one uwzględnione w ostatecznym pakiecie kompromisowym? 9
Problemy konstytucyjnoprawne związane w wejściem Polski do strefy euro. 4
Procedura ratyfikacji Traktatu akcesyjnego w Polsce z odwołaniem się do poszczególnych postanowień art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2
Procedura ratyfikacji traktatu rewizyjnego Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie procesu ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego oraz Traktatu z Lizbony. 9
Procedura wyrażania zgody na ratyfikowanie przez Prezydenta RP umowy międzynarodowej wyrażającej zgodę na przeniesienie kompetencji organów władzy państwowej na organizację międzynarodową. Jakie są dwa główne sposoby wyrażenia zgody? 4
Przebieg procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakie wystąpiły w Polsce. 9
Struktura dokumentów akcesyjnych. Dlaczego jest ona stosunkowo złożona? 2
W jaki sposób jest wykonywany lobbing polskich organów regionalnych i lokalnych w Brukseli? 8
W jaki sposób następuje w Polsce legitymizacja działań administracji rządowej w dziedzinie spraw europejskich? 6
W jaki sposób nowa ustawa realizuje nowe zadania przewidziane dla parlamentów państw członkowskich w Traktacie z Lizbony? 7
W jaki sposób są wyłaniani kandydaci na przedstawicieli Polski w Komitecie Regionów? 8
W jaki sposób Sejm i Senat wypracowują polskie stanowisko w sprawach Unii Europejskiej dla rządu? 7
W jakim zakresie okresy przejściowe określone w Traktacie akcesyjnym wpływały na funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej? 3
W świetle postanowień art. 90 Konstytucji RP omów procedurę ratyfikacyjną w Polsce Traktatu akcesyjnego, na mocy którego Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i Traktatu z Lizbony. 4
W Traktacie akcesyjnym dotyczącym grupy państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., pojawiły się tzw. specjalne klauzule ochronne. Jaka jest ich treść? Jakie nowe elementy tych klauzul zastosowano w Traktacie akcesyjnym dotyczącym Bułgarii i Rumunii? 2
Z jakich głównych części składa się Akt dotyczący warunków przystąpienia? Charakter prawny tego Aktu. 2
Z jakich głównych elementów składa się Traktat akcesyjny sensu stricto? Jakie nowe elementy pojawiły się w Traktacie akcesyjnym dotyczącym Bułgarii i Rumunii? 2
Z jakich powodów formuła zwołania Konwentu Unii Europejskiej, który przygotował projekt Traktatu konstytucyjnego, jest oceniana pozytywnie, a jakie aspekty jego działalności wywoływały krytykę? 9
Zablokowanie przez Polskę w grudniu 2003 r. Konferencji Międzyrządowej. 9

Przejdź do wykazu według kolejności rozdziałów

Wróć do opisu publikacji

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności