Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Źródła prawa Unii Europejskiej, tom IV, wydanie 3 - pytania kontrolne [1095]a

Zestawienie wg kolejności alfabetycznej.

Pytanie Rozdział
Akty delegowane i akty wykonawcze. 2
Charakter prawny decyzji. 2
Charakter prawny rozporządzenia. 2
Co oznacza pojęcie „pośrednia inicjatywa legislacyjna”? 4
Co oznacza stwierdzenie z art. 288 TFUE, że dyrektywa jest „wiążąca co do rezultatu”? 2
Co oznaczają celowościowe, funkcjonalne i aksjologiczne argumenty interpretacyjne w stosowaniu prawa unijnego? 7
Co to jest Europejski Obszar Gospodarczy? 6
Co to są ogólne zasady prawa i jakie jest ich miejsce w systemie prawa Unii Europejskiej? 1
Co to są umowy mieszane? Czy Trybunał Sprawiedliwości UE ma kompetencję w zakresie interpretacji ich postanowień a jeżeli tak, to w jakim zakresie? 5
Czy na mocy postanowień Protokołu nr 36 polski sąd może obecnie zwrócić się do TS z pytaniem prejudycjalnym odnośnie do wykładni decyzji ramowej? 3
Czy normy prawa zwyczajowego są częścią prawa pierwotnego Unii Europejskiej? 1
Czym się różni reżim prawa ponadnarodowego (wspólnotowego) i międzyrządowego (międzynarodowego) w prawie Unii Europejskiej? 6
Definicja aktów ustawodawczych. 2
Do jakich argumentów odwołał się Trybunał Sprawiedliwości przy formułowaniu zasady pierwszeństwa prawa unijnego? 9
Do jakich argumentów odwołał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy formułowaniu zasady pierwszeństwa prawa unijnego? 8
Jak daleko może sięgać prounijna wykładnia prawa krajowego? 8
Jak rozumiane jest pojęcie państwa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego? 9
Jak Trybunał uzasadnia skutek bezpośredni prawa unijnego? 8
Jaka jest rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tworzeniu ogólnych zasad prawa Unii? 1
Jaka jest różnica między prawem pierwotnym i prawem wtórnym Unii Europejskiej? 1
Jaką rolę pełnią traktaty akcesyjne? 1
Jaką rolę spełniają akty nienazwane w unijnym porządku prawnym? 2
Jaką rolę wprocesie legislacyjnym pełni Komitet Ekonomiczno-Społeczny? 4
Jaki jest charakter prawny załączników i protokołów dołączonych do traktatów stanowiących Unię Europejską? 1
Jaki wpływ ma przystąpienie państwa do Unii Europejskiej na umowy międzynarodowe, które wiązały to państwo przed przystąpieniem do Unii? 5
Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy wyborze podstawy prawnej aktu unijnego? 4
Jakie czynniki obniżają znaczenie wykładni językowej? 7
Jakie główne reformy w odniesieniu do instrumentów prawnych WPZiB zawarto w Traktacie z Lizbony? 3
Jakie jest miejsce Karty Praw Podstawowych w systemie prawa Unii Europejskiej? 1
Jakie obowiązki dla sądów krajowych wynikają z zasady pierwszeństwa prawa unijnego? 8
Jakie podmioty dokonują – co do zasady – wykładni operatywnej prawa unijnego? 7
Jakie postanowienia przejściowe zawiera Protokół nr 36 w odniesieniu do skutków aktów prawnych przyjętych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony? 3
Jakie są podstawowe wady regulacji prawnych Unię Europejską? Na czym polega program ich polepszenia? 4
Jakie są przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego z tytułu naruszenia prawa unijnego przez sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji? 9
Jakie są sposoby rozszerzenia terytorialnego stosowania prawa Unii Europejskiej? 6
Jakie warunki musi spełniać przepis unijny, aby być bezpośrednio skuteczny? 8
Jakie zasadnicze instrumenty prawne przyjmowane były w ramach dawnego II filaru UE? 3
Jakie zasadnicze instrumenty prawne przyjmowane były w ramach dawnego III filaru UE? 3
Kategorie podmiotów objętych prawem Unii Europejskiej. 6
Kiedy dyrektywa może być bezpośrednio skuteczna? 8
Które akty unijnego prawa pochodnego muszą zostać opublikowane wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? 4
Kwestia wywierania skutku bezpośredniego przez postanowienia umów międzynarodowych zawartych przez Unię. Na czym polega specyfika umów mieszanych w tej mierze? 5
Metody implementacji dyrektywy. 2
Na czym polega bezpośrednie stosowanie rozporządzeń? 2
Na czym polega dynamizm zmian terytorialnego i materialnego obowiązywania prawa Unii Europejskiej? 6
Na czym polega i czego dotyczy instytucja pytania prawnego? 7
Na czym polega istota zawieszenia państwa w wykonywaniu niektórych praw członkowskich? 6
Na czym polega możliwość czasowego zawieszenia stosowania postanowień prawa Unii Europejskiej wobec państw członkowskich? 6
Na czym polega obowiązek uzasadnienia aktu unijnego? 4
Na czym polega rola Parlamentu Europejskiego wzwykłej procedurze ustawodawczej? 4
Na czym polega specyfika procedury zawarcia umowy w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? 5
Na czym polega tryb zawierania traktatu rewizyjnego? Jakie znasz przykłady takich traktatów? 4
Na czym polega tzw. metoda schengeńska i dlaczego może ona prowadzić do fragmentacji procesu integracji europejskiej? 5
Na czym polega tzw. procedura kładki? Czym różni się ona od procedury uproszczonej zmiany traktatów stanowiących Unię Europejską? 4
Na czym polega wielojęzyczność prawa unijnego i jakie rodzi skutki dla stosowania prawa? 7
Na czym polega wykładnia systemowa w stosowaniu prawa unijnego przez Trybunał Sprawiedliwości oraz we współstosowaniu prawa krajowego i unijnego przez sądy krajowe? 7
Na czym polega zasada dualizmu stosowania prawa unijnego? 7
Na czym polega zasada prounijnej wykładni prawa krajowego? 8
Na czym polega zasada skutku bezpośredniego prawa unijnego? 8
Na czym polegają procedura zwykła oraz procedury uproszczone zmiany traktatów stanowiących Unię Europejską? 4
Na czym polegają wyłączenia terytorialne z zastosowania prawa unijnego? Podstawy prawne takich wyłączeń. 6
Na czym polegało rozszerzenie podstaw wnioskowania w kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego w orzeczeniu Brasserie? 9
Najważniejsze zmiany dotyczące skutków prawnych aktów przyjmowanych w obszarze współpracy w sprawach karnych przed i po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. 3
Podstawowe elementy procedury zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską. 5
Podstawowe źródła prawa pochodnego Unii Europejskiej przyjmowane obecnie w obszarze współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. 3
Pojęcie prawa pierwotnego Unii Europejskiej, katalog jego źródeł. 1
Problem kompetencji Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych, uwzględniając reformy, jakie w tej dziedzinie wprowadził Traktat z Lizbony. 5
Procedura komitologii. 4
Procedura wystąpienia państwa z Unii Europejskiej. 6
Procedura zawierania traktatu akcesyjnego. 4
Procedury stanowienia unijnego prawa pochodnego. 4
Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego z orzeczenia Francovich. 9
Przykłady traktatów rewizyjnych. 1
Przykłady zaleceń i opinii. 2
W czym się wyraża specyfika prawa Unii Europejskiej w zakresie obowiązywania materialnego? 6
W jakich dziedzinach instytucje wspólnotowe wydają najwięcej dyrektyw? 2
W jakich formach przejawia się inicjatywa legislacyjna Komisji? 4
W jakich przypadkach Parlament Europejski musi wyrazić zgodę na zawarcie przez Unię Europejską umowy międzynarodowej? 5
W jakich sytuacjach sąd krajowy nie musi zwracać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prawnym dotyczącym wykładni? 7
W jakim zakresie obowiązują nadal umowy międzynarodowe zawarte uprzednio w ramach dawnego II i III filara UE? 5
Wyjaśnij pojęcie „emanacja państwa”. 8
Zakres zastosowania zasady pierwszeństwa. 8

Przejdź do wykazu według kolejności rozdziałów

Wróć do opisu publikacji

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności