Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

System instytucjonalny Unii Europejskiej, tom III, wydanie 3 - Pytania kontrolne [1094]r

Zestawienie wg kolejności rozdziałów.

Pytanie Rozdział
Skład Rady Europejskiej. 1
Jakiego rodzaju kompetencje ma Rada Europejska? 1
Jaki jest tryb podejmowania decyzji przez Radę Europejską? 1
Ramy prawne dyskusji nad reprezentowaniem Polski w spotkaniach Rady Europejskiej. 1
Jak dokonywany jest wybór przewodniczącego Rady Europejskiej? Omów jego status i kompetencje. 1
Podstawowe elementy organizacji pracy Rady Europejskiej. 1
Zasadnicze etapy rozwoju statusu Parlamentu Europejskiego jako instytucji unijnej. 2
Zasady wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – jaki polski akt prawny odnosi się do tej kwestii? 2
Jaki jest skład Parlamentu Europejskiego? Omów rozwiązania przejściowe w tym zakresie związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony. 2
Jaki jest status posła Parlamentu Europejskiego? 2
Scharakteryzuj strukturę wewnętrzną Parlamentu Europejskiego. 2
Zasadnicze funkcje Parlamentu Europejskiego. 2
Przedstaw status i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich UE. 2
Zasadnicze obszary umocnienia roli Parlamentu Europejskiego. 2
Dlaczego obejmowanie nowych obszarów zwykłą procedurą ustawodawczą (dawniej procedurą współdecydowania) umacnia jednocześnie rolę Parlamentu Europejskiego? 2
Jaki jest skład Rady? Jaka jest jej organizacja wewnętrzna? 3
Jaka jest różnica między Radą Europejską a Radą? 3
Główne funkcje Rady. 3
Rola Rady jako „instytucji legislacyjnej” UE z uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego. 3
Co to jest COREPER i jaka jest jego rola? 3
W jakim trybie Rada podejmuje decyzje? 3
Jaka formuła podejmowania decyzji większością kwalifikowaną obowiązuje obecnie? 3
Co to jest tzw. formuła z Janiny i jakie jest jej znaczenie w formule podejmowania decyzji większością kwalifikowaną przewidzianej na mocy Traktatu z Lizbony? 3
Jak kształtował się skład Komisji i jaki obecnie stan obowiązuje? Jak jest powoływana? Jakie uprawnienia w decydowaniu o składzie Komisji ma Parlament Europejski? 4
Zasadnicze funkcje Komisji. 4
Jaka jest rola Komisji w procedurze naruszania Traktatów przez państwo członkowskie? 4
Jakie są zasadnicze rodzaje procedury przyjmowania aktów prawnych przez Komisję? 4
Jaki jest skład i kto powołuje sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE, Sądu oraz sądów wyspecjalizowanych? 5
Jakie sprawy mogą być rozpatrywane tylko przez Trybunał Sprawiedliwości UE? 5
Jaka jest rola rzecznika generalnego? 5
Struktura wewnętrzna Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu. 5
Jaki jest skład i jakie są funkcje Sądu do spraw Służby Publicznej UE? 5
Jakie są przesłanki odwołania się od wyroku Sądu do Trybunału Sprawiedliwości UE? Na czym polega procedura poddania orzeczeń Sądu kontroli Trybunału Sprawiedliwości UE? 5
Kto może być uczestnikiem postępowania przed sądami unijnymi i jakie są zasady reprezentacji? 5
Jaki jest skład, status i tryb wyboru członków Trybunału Obrachunkowego? 6
Funkcje Trybunału Obrachunkowego. 6
Jaka jest struktura wewnętrzna Trybunału Obrachunkowego? 6
Organizacja pracy Trybunału Obrachunkowego oraz tryb podejmowania decyzji przez tę instytucję. 6
Jaka jest procedura wyłaniania członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów? 7
Jak przedstawia się alokacja miejsc w KES i KR między państwa członkowskie? 7
Funkcje KES i KR jako organów doradczych. 7
W jaki sposób wyłaniani są w Polsce kandydaci do KES i KR? 7
Struktura i kompetencje KES. 7
Struktura i kompetencje KR. 7
Jaki jest podstawowy cel Europejskiego Systemu Banków Centralnych? Jakie zadanie ma ESBC? 8
Zadania Europejskiego Banku Centralnego. 8
Jaka jest struktura wewnętrzna EBC? 8
Kto powołuje członków poszczególnych organów wewnętrznych EBC? Czy można ich odwołać? Jeśli tak, to kto może to uczynić i w jakiej procedurze? 8
Jaki jest skład Komitetu Ekonomiczno-Finansowego? 8
Jakie są funkcje Komitetu Ekonomiczno-Finansowego? 8
Co to jest Eurogrupa? 8
Jakie są cele i funkcje Europejskiego Banku Inwestycyjnego? 9
Jaka jest struktura wewnętrzna EBI? 9
Definicja agencji unijnej. 10
Jakie agencje można wyróżnić pod względem funkcjonalnym? 10
Wymień co najmniej sześć agencji unijnych i omów ich zadania. 10
Jakie warunki musi spełniać delegowanie uprawnień instytucji na rzecz agencji? 10
Podstawowa struktura agencji. 10
Które instytucje unijne i w jakim zakresie działają w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa? 11
Rola Trybunału Sprawiedliwości UE w ramach WPZiB. Czy Traktat z Lizbony zmienił zakres kompetencji Trybunału we WPZiB? 11
Jakie organy sui generis działają w ramach WPZiB? 11
Struktura i zadania Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. 11
Czym się zajmuje i jak została ustanowiona Europejska Agencja Obrony? 11
Jakie agencje i szczególne struktury działają w ramach WPZiB? 11
Jakie są status i rola Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa? 11
Czym jest Europejska Służba Działań Zewnętrznych i jaka jest jej rola? 11
Na czym polegają specyficzne uregulowania dotyczące udziału instytucji UE w funkcjonowaniu PWBiS? 12
Czym zajmuje się Komitet Koordynacyjny (d. Komitet art. 36)? Czym zajmuje się SCIFA? 12
Struktury sui generis w obszarze polityki dotyczącej kontroli granicznej, azylu i imigracji. 12
Jakie są skład i zadania Europejskiej Sieci Sądowej do Spraw Cywilnych i Handlowych? 12
Struktury sui generis w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej. 12


Przejdź do wykazu według kolejności alfabetycznej

Wróć do opisu publikacji

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności