Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, tom II, wydanie 2

prof. dr hab. Jan Barcz, dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, dr hab. prof.SGH Anastazja Gajda, dr Agnieszka Grzelak, dr Adam Łazowski, prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz, dr Dawid Miąsik , doc. dr Rudolf Ostrihansky, dr hab. prof. EWSPA Przemysław Saganek, dr Monika Szwarc-Kuczer, dr hab. Anna Zawidzka - Łojek

Jan Barcz

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

Doktor nauk prawnych (European University Institute we Florencji), adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor zarządzający czasopisma „Yearbook of Polish European Studies”.

Anastazja Gajda

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Agnieszka Grzelak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa ­Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Adam Łazowski

Doktor nauk prawnych, profesor prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Westminster w Londynie.


Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Profesor w dziedzinie nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, członek Kolegium Redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego, autorka ponad 100 publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa europejskiego.

Dawid Miąsik

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, asystent specjalista do spraw orzecznictwa, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Rudolf Ostrihansky

Doktor nauk prawnych, docent w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner zarządzający kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Przemysław Saganek

Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. nadzw. EWSPA, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prodziekan Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Monika Szwarc-Kuczer

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Unii Europejskiej Instytutu Nauk Prawnych PAN i Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni.

Anna Zawidzka - Łojek

Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego oraz kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka, współautorka i redaktor naukowy wielu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z zastosowaniem zasady niedyskryminacji oraz funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Przewodnicząca Rady Programowej IWEP.

ISBN: 978-83-7627-040-1
Nr katalogowy: 1068
Wydanie: 2
Data wydania: 2010/10
Seria: System Prawa Unii Europejskiej Podręczniki
Oprawa: miekka
Format: 165 x 235
Ilość stron: 278
Cena katalogowa: 49,00 zł


spis treści

Dostępność publikacji:

Cena: 49.00 zł


poleć znajomemu

UWAGA - z powodu prac modernizacyjnych naszego serwisu internetowego, wszystkie zakupy książek w trybie "on line" będą realizowane za pośrednictwem serwisu Allegro (opcja "KUPUJĘ TERAZ"). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody można złożyć zamówienie e-mailem (opcja "ZAMAWIAM E-MAILEM").

Zapewniamy Państwa, że wybór opcji w żaden sposób nie wpłynie to na jakość i tempo realizacji sprzedaży. Po kliknięciu jednego z poniższych linków nastąpi przekierowanie do realizacji jednej z wybranych opcji.  W przypadku serwisu Allegro prosimy kontynuować zakupy według procedur udostępnionych przez Serwis.


KUPUJĘ TERAZ


ZAMAWIAM E-MAILEM


Struktura i charakter prawny Unii Europejskiej. Kluczowy wykład podstawowych zagadnień, określających istotę bytu prawno-politycznego Unii Europejskiej, przenikający jej wszystkie obszary regulacyjne. Stan prawny wprowadzony do Unii Europejskiej na mocy Traktatu z Lizbony. Treść wszystkich rozdziałów została dopasowana do nowej rzeczywistości prawnej w Unii Europejskiej, przy czym nie zrezygnowano z ukazania rozwoju poszczególnych zasad ustrojowych w ich historycznym przekroju.

Książka omawia następujące zagadnienia:
Struktura Unii Europejskiej, a w tym: rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej: od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej, ustanowienie Unii Europejskiej i reforma jej struktury na mocy Traktatu z Lizbony, obecna struktura Unii Europejskiej, jej wspólne wartości i cele, członkostwo w Unii Europejskiej, zmiana Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej, jak długo będzie istniała Unia Europejska – problem jej rozwiązania, inne ważniejsze sprawy strukturalne;
Charakter prawny Unii Europejskiej, a w nim między innymi: pojęcie organizacji międzynarodowej, klasyfikacja charakteru prawnego Unii Europejskiej, próby klasyfikacji Unii Europejskiej w kategoriach państwa, znaczenie idei federalizmu dla procesu integracji europejskiej, organizacja międzynarodowa typu ponadnarodowego jako finalny model prawny procesu integracji europejskiej, kompleksowa współzależność integracyjna: zarządzanie wspólnymi sprawami w Unii Europejskiej;
Rozszerzenie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, a w tym między innymi: rozszerzenie Unii Europejskiej jako zmiana podmiotowa wielostronnej umowy międzynarodowej, warunki rozszerzenia Unii Europejskiej, proces akcesyjny, Traktat akcesyjny, historia i perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej, fazy rozszerzenia przed rokiem 2004, akcesja dziesięciu państw w roku 2004, akcesja Bułgarii i Rumunii w roku 2007, obecne negocjacje akcesyjne;
Podział kompetencji pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie oraz w ramach Unii Europejskiej, a w tym: dwa fundamenty podziału kompetencji pomiędzy Unię Europejską a jej państwa członkowskie, zasada kompetencji przyznanych, przepisy kompetencyjne dotyczące wydawania aktów UE, obszary kompetencji Unii, kompetencje dorozumiane Unii Europejskiej, istota i wybór podstawy prawnej aktu, granice kompetencji Unii Europejskiej. Kompetencje państw członkowskich, rodzaje kompetencji Unii Europejskiej, obszary objęte kompetencjami wyłącznymi UE, kompetencje Unii Europejskiej inne niż wyłączne, zasady równowagi instytucjonalnej i autonomii instytucjonalnej;
Zasada lojalności, a w niej między innymi: podstawy prawne, artykuł 4.3 Traktatu o Unii Europejskiej, artykuł 192 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, charakter prawny, zakres podmiotowy, obowiązki państw członkowskich wynikające z zasady lojalnej współpracy;
Zasada niedyskryminacji, a w niej między innymi: zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, dyskryminacja odwrotna, równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
Zasada pomocniczości, obejmująca: ewolucję i zakres stosowania w prawie Unii Europejskiej, zasadę pomocniczości w orzecznictwie sądów unijnych, zasadę pomocniczości a regiony;
Zasada proporcjonalności, a w tym między innymi: źródła, geneza i ewolucja, test proporcjonalności, zasada proporcjonalności jako zasada ustrojowa Unii Europejskiej, zasada proporcjonalności jako zasada ogólna wiążąca instytucje Wspólnoty, zasada proporcjonalności jako zasada ogólna wiążąca państwa członkowskie;
Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej, a w nich między innymi: zasada jednolitych ram instytucjonalnych przed Traktatem z Lizbony, ramy instytucjonalne Unii po Traktacie z Lizbony;
Zasada zachowania tożsamości narodowej państw członkowskich, a w niej: tożsamość narodowa a tożsamość europejska, rozwój idei poszanowania tożsamości narodowej w Unii Europejskiej, charakter i sposoby poszanowania tożsamości narodowej przez Unię Europejską, ochrona wybranych elementów tożsamości narodowej, ochrona kultury narodowej, zachowanie różnorodności językowej; Wspólne wartości Unii i poszanowanie praw człowieka, a w tym między innymi: wspólna aksjologia Unii, poszanowanie praw człowieka, rozwój ochrony praw podstawowych w prawie unijnym, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, problem przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;
Zasada rządów prawa w Unii Europejskiej, a w niej: rozwój zasady rządów prawa w Unii Europejskiej – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i postanowienia traktatowe, zakres zastosowania zasady rządów prawa do działań Unii Europejskiej, najważniejsze aspekty zasady rządów prawa w Unii Europejskiej, skutki naruszenia zasady rządów prawa oraz jej elementów składowych, szczególna rola zasady rządów prawa w zewnętrznych działaniach Unii Europejskiej;
Nowe rządzenie w Unii Europejskiej, a w tym: terminologia i istota koncepcji, geneza, ogólne założenia koncepcji nowego rządzenia w prawie Unii Europejskiej, instrumenty prawne i nowatorskie sposoby realizowania polityk Unii Europejskiej;
Wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej, obejmująca: wyrażenie zgody na rozpoczęcie wzmocnionej współpracy w ramach instytucjonalnych Unii Europejskiej, szczególne formy wzmocnionej współpracy, znaczenie wzmocnionej współpracy dla procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej

Całość zaprezentowanych w podręczniku treści, pozwoli na pełne przyswojenie wszystkich omawianych zagadnień. Jeśli jednak powyższy opis, dołączony fragment książki jak i spis treści okazały się niewystarczające, przedstawiamy również szczegółowy wykaz zagadnień i pytań kontrolnych do całego materiału podręcznika. Są one przyporządkowane również do rozdziałów opisujących poszczególne zagadnienia.

Tom ten wchodzi w skład serii podręczników „System prawa Unii Europejskiej”, które Instytut Wydawniczy EuroPrawo publikuje od 2009 r. Autorami wszystkich publikacji są wybitni specjaliści z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego, wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz reprezentujący instytucje unijne i urzędy krajowe zajmujące się w Polsce sprawami Unii Europejskiej.

Książka jest elementem serii SPUE Ustrój UEPolecaj i kupuj taniej

Newsletter

Zakup grupowy

Jak publikować w EuroPrawo


Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności